An Activity Suggestion Based on Hundertwasser's Utopic Design


NARİN H. , ERALDEMİR B.

I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12

Abstract

As understood from The World Alliance for Arts Education’s(WAAE) theme “Art Education for Sustainable Development”, the development of individuals' creativity and imagination for a sustainable future has become even more important in the 21st century. Imagination offers  new and different initiatives of the future and a new way of life in the face of standardization of life. Creativity provides enrichment of possibilities that will form dreaming life fiction. Art is an act of perceiving and making sense of life in a sense. At the same time, art as a creation activity has the power to change and transform reality.

This research aims to design an activity suggestion for visual arts course based on Austrian artist Friedensreich Hundertwasser's utopic design which has susceptible artistic attitude towards nature and creates sustainable the living environment. Hundertwasser's ütopias are a design that shows that a sustainable nature and therefore sustainable life is possible. Hundertwasser's attempt to including art directly into life must be one of the priority subjects of art education. The foresight that can be provided sustainable arts education in this way is also a fundamental proposition of this research.

Hundertwasser identifies himself as an artist, an architect, and an ecologist. While he was foregrounding nature and personal creativity in his works, he carefully selected the colors and forms that he used to design a better, livable world. The artist has pushed the boundaries of imagination, the way of seeing and improving the beauties of environment and world that it has found transforming the vital experiences into utopic designs. Hundertwasser’s utopic environment design is theproof that an artist can show courage to intervene in nature.

This study will be conducted with a sample of qualitative research method document analysis which have been examined Friedensreich Hundertwasser’s life, the relationship between sensitivity towards nature and artistic attitude and utopic design which creates sustainable the living environment. Therefore, an activity suggestion for visual arts course with the subject titled “Utopic Environment for Sustainable Future” have been established. The activity process is structured in five main themes / contexts. These; “creating awareness”, “creating and solving problems”, “content creation and description”, “material development for content and method”, and “spatial perception and editing”. The activity is presented in detail as; preparation, practice, acquisitions and evaluation.

Keywords: Hundertwasser, Utopic, Environment, Sustainable, Art education

Dünya Sanatlar Eğitimi Birliği’nin (WAAE) “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sanat Eğitimi” temasından da anlaşıldığı üzere, sürdürülebilir bir gelecek için bireylerin yaratıcılığının ve hayal gücünün geliştirilmesi 21.yy’da daha da önemli hale gelmiştir. Hayal gücü, yaşamın tek tipleştirilmesi karşısında geleceğe ilişkin yeni ve farklı açılımlar ve yeni bir yaşam kurgusu sunar. Yaratıcılık, düşlenen bu yaşam kurgusunu oluşturacak olasılıkların zenginleşmesini sağlar. Sanat bir yanıyla, yaşamı algılama ve anlamlandırma eylemidir. Aynı zamanda da bir yaratım etkinliği olan sanat, yaşanılan gerçekliği değiştirme ve dönüştürme gücüne de sahiptir.

Bu araştırma, bir Avusturyalı sanatçı olan Friedensreich Hundertwasser’ın doğaya karşı duyarlı sanatsal tutumundan ve yaşanılan çevreyi sürdürülebilir kılan ütopik tasarımlarından yola çıkarak görsel sanatlar dersi için bir etkinlik önerisi oluşturmayı amaçlamaktadır. Hundertwasser’ın ütopyaları sürdürülebilir bir doğanın ve buna bağlı olarak sürdürülebilir yaşamın olanaklı olduğunu gösteren tasarımlardır. Hundertwasser’ın, sanatı doğrudan yaşamın içine dâhil etmeye çalışması, sanat eğitiminin öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Sürdürülebilir sanat eğitiminin bu yolla sağlanabileceği öngörüsü aynı zamanda bu araştırmanın temel önermesidir.

Hundertwasser kendisini hem bir sanatçı, hem bir mimar hem de ekolojist olarak tanımlar. Eserlerinde doğayı ve kişisel yaratıcılığı ön plana alırken, kullandığı renkleri ve formları daha iyi, yaşanabilir bir dünya tasarlamak için özenle seçmiştir. Sanatçı, hayal gücünün sınırlarını zorlamış, dünyayı ve çevredeki güzellikleri görmenin ve artırmanın yolunu yaşamsal deneyimleri ütopik tasarımlara dönüştürmekte bulmuştur. Hundertwasser’ın ütopik çevre tasarımları, bir sanatçının doğaya müdahale edebilme cesareti gösterebilmesinin kanıtıdır.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelenmesi kullanılarak Friedensreich Hundertwasser’ın yaşamı, doğaya yönelik duyarlılığı ile sanatsal tavrı arasındaki ilişki ve yaşanılan çevreyi sürdürülebilir kılan ütopik tasarımları incelenmiştir. Buna bağlı olarak “Sürdürülebilir Gelecek İçin Ütopik Çevre” konulu bir görsel sanatlar dersi etkinlik önerisi oluşturulmuştur. Etkinlik süreci beş ana tema/içerik çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bunlar; “farkındalık yaratma”, “problem oluşturma ve çözme”, “içerik oluşturma ve betimleme”, “içeriğe ve yönteme uygun malzeme geliştirme” ve “uzamsal algılama ve kurgulama” dır.  Etkinlik; hazırlık, uygulama, kazanımlar ve değerlendirme olarak ayrıntılı biçimde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hundertwasser, Ütopya, Çevre, Sürdürülebilirlik, Sanat eğitimi