İŞİN ANLAMLILIĞININ ÇALIŞANLARIN MÜŞTERİ ODAKLILIK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: ADANA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA


RENÇBER Ö. F. , Yücekaya P.

1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.829

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.829

Özet

İşin anlamlılığı ifadesi yapılmakta olan işin türünü veya işe atfedilen önemi göstermektedir. Yani çalışanların yaptıkları işe ve işlerinin önemine olan inançlarıdır. Bireysel düzeyde müşteri odaklılık kavramı ise çalışanların müşteriye yardım edebilme kabiliyeti ve müşteri ile çalışanların ilişkilerinin kalite düzeyidir. Müşteri odaklılık, çalışanlar için müşteri memnuniyetinin önemini kalıcı bir inanca dönüştürmede kılavuz görevi görmektedir. Bu çalışmada işin anlamlılığının çalışanların müşteri odaklılık eğilimlerine etkisi incelenmektedir. Bu amaçla Adana ilinde faaliyet göstermekte olan KOBİ niteliğindeki işletmelerde çalışmakta olan 300 katılımcı ile 2018 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan dönemde kolayda örneklem yöntemi ile anket uygulanarak veri toplanmıştır. Toplanan verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi, T testi ve Anova analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre katılımcıların demografik özelliklerine göre işin anlamlılığı farklılaşmaktadır. Çalışanlardaki işin anlamlılığı eğilimi ile müşteri odaklılık eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.