Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumlarının Araştırılması.


Gönültaş T., AYTAÇ N. , AKBABA M.

2. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ,, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.118

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.118

Abstract

Investigation of Seasonal Agricultural Workers’ Occupational Accidents
 Tülin Gönültaş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Cukurova University Faculty of Medicine, Public Health Department
 Introduction and Purpose: Agricultural workers are experiencing more health problems due to the weight of their working conditions and poor housing conditions, and most of the occupational accidents they are experiencing are not reported. The aim of this research is to investigate the employment situation of seasonal agricultural workers in the district of Karatas in Adana province. Materials-Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 199 seasonal agricultural workers working in the district of Karataş in Adana province between May-July 2017.In the study, a questionnaire consisting of 22 questions about sociodemographic characteristics and work accidents was applied.The data were evaluated in SPSS 19.0. Results: The average age of participants in the survey is 30,28±12,02 and 17,1% are young workers under 18 years of age.61.3% of the participants were women;81.9% did not go to school;60.3% were married;37,7% had 4 or more children;16.6% had no social security;69.3% of them worked in agriculture more than 5 years. Use of agricultural machinery was 12.1%;non-personal protective use when using agricultural machinery was 87,5%.Work accidents were 19.6%.Reasons for work accidents were 48.8% animal bite / insertion, 28.2% cutter / puncture injury,10.3% service accident. Permission to use after work accidents was 33.3%;application to the health institution was 51.3%;it was determined that nothing was done at 17.9%. 63.2% stated that they did not care applying to the health institution for reason,52.6% stated that there was transportation problem and 42.2% did not have time.92.8% of the risks that agricultural workers face during their work constitute the heat. It was determined that 66.9% hat, 63.9% glove,52.3% hat and glove used,21.1% didn’t use personal protection during work. Conclusion: In our research, it is considered that the agricultural workers have deficiencies about information about the work accidents, training and precautions, training by the employer, taking the necessary precautions and checking by the authorities.
 Keywords: Work accident, Risk, Agriculture Worker

Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumlarının Araştırılması
 Tülin Gönültaş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 Giriş-Amaç: Tarım işçileri çalışma koşullarının ağırlığı, kötü barınma koşulları gibi nedenlerle daha fazla sağlık sorunu yaşamakta ve geçirdikleri iş kazalarının büyük bir kısmı bildirilmemektedir. Bu araştırmanın amacı Adana ili Karataş ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin iş kazası geçirme durumlarını araştırmaktır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte olan araştırma Adana ili Karataş ilçesinde Mayıs -Temmuz 2017 tarihleri arasında çalışan 199 mevsimlik tarım işçisinde yapıldı. Araştırmada, sosyodemografik özellikler ve iş kazası ile ilgili 22 soruluk anket formu uygulandı. Veriler SPSS 19.0’da değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 30,28±12,02 ve %17,1’ini 18 yaş altı çocuk ve genç işçiler oluşturmaktadır. Katılımcıların %61,3’ü kadın; okula gitmeyen %81,9; %60,3’ü evli; %37,7’si 4 ve daha fazla çocuk sahibi; sosyal güvencesi olmayan %16,6; %69,3’ünün tarımda çalışma yılı 5 yıldan fazlaydı. Tarım iş makinası kullanma %12,1; tarım iş makinası kullanırken kişisel koruyucu kullanılmaması %87,5. İş kazası geçirme %19,6’dır.İş kazası nedenleri %48,8 hayvan ısırması/sokması, %28,2 kesici/delici yaralanması, %10,3 servis kazası. İş kazası sonrası izin kullanılması %33,3; sağlık kuruluşuna başvurulması%51,3; hiçbirşey yapılmaması %17,9 olarak belirlendi. Sağlık kuruluşuna başvurmama nedenleri olarak %63,2’si önemsemediğini, %52,6’sı ulaşım sorunu olduğunu, %42,2’si zamanın olmadığını ifade etmişlerdir. Tarım işçilerinin çalışırken karşılaştığı risklerin %92,8’ini sıcaklık oluşturmaktadır. Çalışırken kişisel koruyucu olarak %66,9 şapka, % 63,9 eldiven, %52,3 şapka ve eldiven, kullanıldığı, %21,1 hiçbirşey kullanılmadığı belirlendi. Sonuç: Araştırmamızda tarım işçilerinin iş kazaları hakkında bilgi, eğitim ve önlem alınması konusunda eksiklikleri olduğu belirlendi. İşveren tarafından eğitimlerin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması ve yetkililer tarafından denetimlerin arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
 Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Risk, Tarım İşçisi