İBN KUTEYBE’NİN KIRÂAT İLMİNİN BAZI PROBLEMLİ KONULARINA YAKLAŞIMI


Creative Commons License

Temel A.

Multicongress II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.303-312

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.303-312

Abstract

İbn Kuteybe (ö.276 /889), döneminde Ehl-i Sünnet’in sözcüsü olarak bilinen, duruşu ve faaliyetleriyle devlet erkânının teveccühünü kazanmış çok yönlü bir âlimdir. Kur’ân hakkında ortaya atılan bir takım iddialara cevap vermek ve Kur’ân’la ilgili zihinlerde oluşan bazı problemleri çözmek maksadıyla yazdığı Te’vîlu muşkili’l-Kur’ân’ı Ulûmu’l-Kur’ân için olduğu kadar kırâatlerin müşkül meselelerine temas etmesi hasebiyle kırâat ilmi için de önemli bir kaynaktır. Bu tebliğ, kırâatlerde ve mushaflarda görülen ihtilafları öne sürerek Kur’ân’ın ilahiliğini tartışanlara, Te’vîlu muşkili’l-Kur’ân’da verdiği cevaplar çerçevesinde, kırâat ilminin bazı problemli konularına İbn Kuteybe’nin yaklaşımını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu meyanda tebliğ, onun kırâatlerde görülen ihtilafa yaklaşımını, ahrufu seb’a hadisi hakkındaki görüşünü, kırâat ihtilaflarını tasnifini, kırâatlerdeki ihtilafın mahiyetine dair görüşünü, bütün kıraat vecihleriyle Kur’ân okuma hakkındaki görüşünü, sahabe mushaflarında görülen ziyade ve noksanlara dair yaklaşımını, Kur’ân metninde lahn bulunduğuna yönelik rivayetlere yaklaşımını ve bazı kurrânın kırâatinde görülen lahn/hatalı okuyuş örnekleri hakkındaki görüşünü içermektedir.