Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri,


Yüzügüllü D. A. , AYTAÇ N. , AKBABA M.

2. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ,, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Mart 2018, ss.116

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.116

Özet

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri
 Didem Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 Giriş Çalışanların yaşama ve çalışma koşullarına ilişkin sorunların giderilmesi sağlık hizmetinin aksaklıklarının azaltılması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı vardiyalı çalışma sisteminin bir üniversite hastanesinde yoğun bakım hemşirelerinin yaşam kalitesine ve iş kazalarına etkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem Bu araştırmanın verilerinin toplanması 20 Eylül- 20 Ekim 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Hastanenin yoğun bakım servislerinde çalışan 179 hemşirenin 144’üne ulaşılmıştır. Katılımcılara bir anket ve DSÖ Yaşam Kalitesi ölçeği kısa formu (WHOQOL-BREF) uygulanmıştır. Araştırmada istatistiksel analiz olarak frekans tabloları, ki kare ve t testi uygulanmıştır. Bulgular Araştırmaya 144 kişi katılmıştır. Yaş ortalaması 26,0 iken, % 80,6’sı kadın, % 19,4’ü erkekti. % 52,8’i evli, %22,2’si sigara, % 11,8’i alkol kullanıyordu. % 78,5’i vardiyalı sistemle çalışıyordu. % 31,3’ü son bir yıl içinde iş kazası geçirmişti. Tüm hemşirelerin % 29,9’u delici kesici aletle yaralanma, %4,9’u çarpma ve düşmeye bağlı yaralanma, % 3,5’i ise iş yerinde şiddet görme şeklinde iş kazası geçirmişti. Vardiyalı sistemle çalışanların yaşam kalitesi ölçek puanları anlamlı olarak daha düşüktü. Erkek hemşirelerin ruhsal, sosyal ve çevre alanı puan ortalamaları anlamlı olarak daha düşüktü. En fazla iş kazası geçirme oranı Genel Cerrahi Yoğun Bakıma aitti. Erkek hemşirelerin, alkol veya sigara kullananların, vardiyalı sistemle çalışanların iş kazası geçirme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç Yoğun bakım hemşirelerinin yaşam kalitesi ve iş kazası geçirme oranları vardiyalı çalışma sisteminden olumsuz etkilenmektedir. Sağlık çalışanlarının yaşam kalitesi sundukları hizmetin bakım kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Anahtar Kelimeler: hemşire, iş kazaları, vardiyalı çalışma, yaşam kalitesi.

Life Quality, Work Accidents and Effects of Shift Work in Intensive Care Unit Nurses of a University Hospital
 Didem Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Public Health
 Objectives Eliminating the problems of living and working conditions of the employees is important in terms of reducing the problems of the health service. The purpose of this study is to investigate the effect of the shift work system on the quality of life and job accidents of intensive care nurses in a university hospital. Methods The collection of data of this research was carried out between 20 September and 20 October 2017 at Çukurova University Faculty of Medicine Hospital. 144 of the 179 nurses working in the intensive care unit of the hospital were reached. A participatory questionnaire and the WHO Quality of Life scale short form (WHOQOL-BREF) were administered. Frequency tables, chi square and t test were used as statistical analysis in the study. Results 144 people participated in the survey. While the average age was 26.0, 80.6% were female and 19.4% were male. 52.8% were married, 22.2% were smoking and 11.8% were using alcohol. 78.5% were working on a shift system. 31.3% had a job accident in the last year. 29.9% of all nurses had occupational accidents due to piercing injuries, 4.9% to injuries due to falling and 3.5% to violence at work. The quality of life scale scores of workers with shift system are significantly lower. Psychological, social and environmental domain scores of male nurses were significantly lower. The highest rate of work-related accidents was in General Surgical Intensive Care. Male nurses, alcohol users and smokers had significantly higher rates of work-related accidents than those working with the shift system. Conclusion The quality of life and work accident rates of intensive care unit nurses are affected by the shift work system. The quality of life of health care workers can significantly affect the quality of service provided by them.
 
 
Keywords: life quality, nurse, work accidents, shift work