AFLATOKSİN B1 UYGULANAN RATLARDA SERUM MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 VE KOENZİM Q10 DÜZEYLERİ ÜZERİNE DEKSAMETAZON VE MİNOSİKLİNİN N-ASETİLSİSTEİN / VİTAMİN E İLE KOMBİNASYONUNUN ETKİLERİ


Creative Commons License

Traş B., Eser H., Özdemir Kütahya Z. , Bahçivan E., Dik B., Üney K.

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018, pp.138

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.138

Abstract

Amaç: Matriks metalloproteinazlar doku hasarı, yangı, beyin ödemi, metastaz ve nörodejeneratif hastalıkların etiyolojisinde önemli rol oynamaktadır. Koenzim Q10 (CoQ10), antioksidan etkisinden dolayı hücrenin farklı membranlarında koruyucu özelliklere sahiptir. Bu çalışmada aflatoksin B1 (AFB1) uygulanan ratlarda, farklı dozlarda minosiklin ve deksametazonun N-asetilsistein (NAC) ve vitamin E ile tek ve kombine uygulamalarının serum CoQ10 ve matriks metalloproteinaz-9 (MMP- 9) düzeyleri üzerine etkisininin belirlenmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışma 66 adet erkek Wistar ırkı rat (8-10 hafta) üzerinde gerçekleştirildi. Ratlara AFB1’in 2 mg/kg dozunda periton içi (İP) uygulamasını takiben minosiklin (45 ve 90 mg/kg, İP) ve deksametazon (5 ve 20 mg/kg, İP) tek ve NAC (200 mg/kg, İP) ve vitamin E (600 mg/kg, İP) ile kombine olarak uygulandı. Ratlardan AFB1 uygulamasını takiben 12. saatte kan örnekleri alındı. Serum CoQ10 düzeyleri HPLC-UV yöntemi kullanılarak analiz edildi. Serum MMP-9 seviyeleri ELISA ile ticari kit kullanılarak belirlendi.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında AFB1, MMP-9'un serum düzeyini önemli ölçüde arttırırken, serum CoQ10 seviyesini azalttı. Deksametazon ve minosiklin tek uygulaması AFB1 uygulamasına bağlı azalan serum CoQ10 düzeyinde etkiye neden olmadı. Deksametazon ve minosiklin, NAC+vitamin E ile kombine edildiğinde, serum CoQ10 düzeyini istatistiksel açıdan önemli oranda arttırdı. Deksametazon ve minosiklinin tek ve NAC+vitamin E ile kombine uygulaması tek AFB1 uygulanan grup ile karşılaştırıldığında MMP-9 seviyesini azalttı.

Sonuç: AFB1’in neden olduğu zehirlenme olgularında MMP inhibitörleri ile oksidatif stresi azaltan ajanların kullanımı yararlı olabilir.