ZORUNLU EV SAHİPLİĞİ SÜRECİNDEN KOMŞULUK İLİŞKİSİNE: YEREL HALKIN SURİYELİ SIĞINMACILARA KARŞI YAŞANTI, ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLERİNİN TESPİTİ- ADANA ÖRNEĞİ


Creative Commons License

ASLAN C.

Türkiye Dördüncü Nüfusbilik Konferansı, 2015, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.34

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.34

Özet

“Suriyeli Sığınmacılar”ın geçici misafirler olmaktan ziyade kalıcı bir nüfus oldukları anlaşıldı. Bu sığınmacıların sanki steril, boşlukta kendi halleriyle sorunlar yaşayan insanlarmış gibi ele alan akademik çalışmalar yapıldı. Oysa bu sığınmacılar yerel halkla iletişim ve etkileşim halindedirler. Bu etkileşimler yardım şeklini aldığı gibi rekabete, çatışmalara neden olabilmektedir. Madalyonun bir yüzü Suriyeli sığınmacıların nitelikleri ise diğer yüzü yerel halkın bu durumdan nasıl etkilendiğidir. Mademki sığınmacılar artık geçici değil kalıcı; yerel halk da gönüllülükten zorunluluğa geçen bir ev sahibidir. Bu olgu kendini “sosyokültürel temaslar kuramları”nın işaret ettiği komşuluk ilişkisi olarak hissettirmiştir. İşte bu çalışmanın amacı yerel halkın Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşantı, algı, tutum ve beklentilerinin neler olduğunu tespit etmektir. Çalışmanın hedef kitlesi Adana merkez belediyelerinde yaşayan yerel halktır. Veriler örneklem esasına dayalı olarak yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla 1004 kişiden toplanmıştır. Toplanan veriler “sosyokültürel temaslar kuramları” çerçevesinde yorumlanmıştır. Çalışmanın çok değişkenli analiz sonuçları, yerel halkın Suriyeli Sığınmacılar konusundaki tutumlarını onların sosyoekonomik seviyesi, mezhepleri, siyasal eğilimleri gibi faktörlere göre değiştiğini göstermiştir. Aynı zamanda genel bir olgu olarak onların sığınmacılar konusunda olumsuz tutum ve algılara sahip oldukları söylenebilir. Elde edilen bu yorumlardan yerel halkın Suriyeli Sığınmacılarına yönelik olası işbirliği, rekabet, çatışma gibi problem alanları tespit edilip önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, Göç, Önyargı, Yabancı düşmalığı

"Syrian refugees (asylum seekers) were understood to be a permanent population rather than being temporary guests. The academic studies were conducted about them as if these refugees were sterile people having problems in space on their own. However, these refugees are in communication and interaction with local people. These interactions can also lead to conflicts and competition as well as support. If one side of the coin is the qualities of Syrian refugees, the other side of the coin is how local people have been affected by the situation. Now that these refugees are dwellers, not temporary ones; local people are also the host shifting from the volunteerism to the obligation. This fact has implicated itself as neighborly relations, which "theories of socio-cultural contacts" points as well. The collected data have been interpreted considering "theories of socio-cultural contacts".  The goal of this study is to determine what the experiences, perception, attitudes and expectations of local people about Syrian refugees are.  The target group of this study is local people living in the central districts of Adana. The data was collected from the sample 1004 people by the aid of structured questionaries.  The collected data were interpreted within the frame of “theories of socio-cultural contacts". In general, the results of the multivariate analysis of the study showed  that the attitudes of  local people about Syrian refugees change according to the refugees’ socio economic level, creed, and politic trends. At the same time, it can be said that local people have negative attitudes and perceptions towards Srian refugees. Possible problem areas such as cooperation, competition and conflict  that the local people may experience with Syrian refugees have been identified from the findings and some suggestions were presented.

Key Words: Syrian Refugees, Migration, Prejudice, Xenophobia