ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 8 HAFTALIK BRAİN GYM AKTİVİTE PROGRAMININ YÖNETİCİ FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ


Ekerer C., İnce G. , Över M. F.

18 th. International Spor Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2020, ss.547-548

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.547-548

Özet

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 8 HAFTALIK BRAİN GYM AKTİVİTE PROGRAMININ YÖNETİCİ FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

1Ceylan Ekerer, 2Gonca İnce, 3Mehmet Fahrettin Över

1Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ADANA 2Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu,ADANA 3Dr.Ekrem Tok Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, ADANA

Giriş: Fiziksel aktivitenin, sağlığa olumlu etkilerinin yanı sıra, dikkat, odaklanma, planlama, karar verme gibi yönetici fonksiyonlarda da gelişime katkı sağlayabileceği birçok çalışmanın konusu olmuştur. Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin yönetici fonksiyonları üzerine 8 haftalık Brain Gym aktivite programının etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.

Metot: Çalışma, yaşları 18-24 arasında değişen toplam 33 sedanter üniversite öğrencisinin (%72.7 kadın, %27.2 erkek) katılımı ile gerçekleşti. Katılımcılar, random yöntemiyle 2 gruba ayrıldı. Çalışma grubu (11 kadın, 4 erkek) 15 kişi ( ort. yaş: 19,4±0,9), kontrol grubu (13 kadın, 5 erkek) 18 kişiden ( ort. yaş 20,2±1,3) oluşuyordu. Çalışma grubuna 50 dk süreyle, haftada 2 gün olmak üzere 8 hafta boyunca Brain Gym aktivite programı uygulandı. Kontrol grubu ise bu sürede hiçbir fiziksel aktiviteye katılmadı. Katılımcılara yönetici fonksiyon testleri (D2 Dikkat testi, Stroop Color testi, Sözel Akıcılık Testi ve Frontal Değerlendirme Bataryası) uygulandı. İstatistiksel analizlerde parametrelerin normal dağılmadığı belirlendiğinden, gruplar arasındaki karşılaştırmalarda Mann Whitney-U testi, grup içi karşılaştırmalar da ise Wilcoxon testi kullanıldı.

Bulgular: İstatistiksel analiz sonrası, 8 hafta sonunda çalışma grubunun Stroop Color test sonuçları tüm parametrelerde duyusal işlem süresinde anlamlı bir kısalma gösterdi (Kelime etkisi p=0,001; Renk etkisi p=0,002; Renk-kelime etkisi p=0,005). Kontrol grubunda ise sadece Renk Kelime Etkisi duyusal işlem süresi anlamlı olarak kısalırken (p=0,011), Kelime Etkisi ve Renk Etkisi değerleri değişmedi (p>0.05). D2 test sonuçlarında 8 hafta sonunda çalışma grubunda tüm parametrelerde anlamlı artış görüldü (Toplam madde p=0,011;Toplam madde-Hata p=0,001; Konsantrasyon puanı p:0,001). Kontrol grubunda sadece Toplam Madde değeri anlamlı olarak artarken (p=0,043), diğer parametrelerde fark görülmedi (p>0.05). Sözel Akıcılık Testi sonuçlarında her iki grupta da anlamlı bir artış olmadı (p>0.05). Frontal Değerlendirme Bataryası testi toplam puan değerleri çalışma grubunda artarken (p=0,010), kontrol grubunda değişmedi (p=0,261).

Sonuç: Elde edilen sonuçlar 8 haftalık Brain Gym aktivite programının katılımcı üniversite öğrencilerinin inhibitör kontrol ve seçici dikkat gibi yönetici fonksiyonlarının gelişimine katkı sağladığını gösterdi.

The Effects Of An 8-Week Brain Gym Activity Programme On The Executive Functions Of University Students

Introduction: Physical activity, besides its positive effects on general body health, has been the subject of many studies in recent years due to its potential benefits on executive functions such as attention, focusing, planning and decision-making.

Purpose: This study was conducted to investym activity programme on universit students’ executive functions. Method: The study was carried out with the participation of 33 sedantery university students whose ages ranged from 18 to 24 years (72.7 % female, 27.2 % male). The participants were randomly grouped into two groups. The

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

07 – 09 Kasım 2020

548

study group consisted of 15 participants , 11 females and 4 males (mean age: 19,4±0,9) and the control group consisted of 18 participants, 13 females and 5 males (mean age 20,2±1,3). The study group participated in a 50 minute Brain Gym activity programme for two days a week in total of 8 weeks. The control group didnt participate in any physical activity for 8 weeks. All participants were administrated executive function tests (D2 attention test, Stroop Color Test, Verbal Fluency Test, Frontal Assessment Battery) before and after the study.Since it was determined that patameters were not normally distributed in statistical analysis, Mann Whitney-U test was used for comparisons between groups and Wilcoxon test was used for in-group comparisons.

Results: After statistical analysis, it was found that Stroop Color test results for the study group after 8 weeks showed significant decrease in processing time of all parameters (Word Effect p:0.001;Color Effect p:0.002 ; Word-Color Effect p:0.005). The control group showed decrease in processing speed of Word Color Effect (p:0,011), meanwhile there was no difference on the other parameters of Stroop Color test (p> 0.05). There was a significant increase in all parameters of D2 test results of study group after the exercise program (Total number p:0,011; Total number-Error p:0,001;Concentration point p:0,001). The control group showed increase only in Total number parameter of D2 test (p:0,043), other parameters showed no difference (p> 0.05). Verbal fluency test results showed no significant difference for both groups after 8 weeks (p>0.05). The results of Frontal assessment battery) for study group significantly increased after the exercises (p:0,010), on the other hand control group results didnt show any change (p:0,261) Conclusion:The results showed that an 8 week of Brain Gym activity programme contributed to the improvement of executive functions such as inhibitory control and selective attention of the participant university students.