Memlük Kaynaklarına Göre Şahsuvar Bey Meselesi


AYAZ F. Y.

Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.23-53

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kahramanmaraş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.23-53

Özet

Moğol istilâsı sebebiyle Suriye’nin kuzeyi ve Anad
olu’nun
güneydoğusuna göç eden Türkmenler Memlük Devleti ta
rafından
Müslümanları koruma, soyda5larına kucak açma ve ?lh
anlılar ile Kilikya
Ermenilerine kar5ı tampon bölge olu5turma gibi maks
atlarla himaye
edilmi5tir. Aralarında Dulkadıroğulları da bulunan
bu Türkmen grupları
Gazze’den Sis (Kozan) hududuna kadar olan bölgede i
skân edilmi5ler,
beylerine de iktâ ve emîrlik payesi verilmi5tir. Me
mlük Devleti kendisine
tâbi unsurlar olarak gördüğü Türkmenlerin müstakil
hareket etmelerine de
mâni olmaya çalı5mı5tır. Özellikle Osmanlıların güç
lü bir devlet olarak
tarih sahnesine giri5inden sonra bahsedilen bölgele
rdeki Ramazanoğulları
ve Dulkadıroğulları gibi beylikleri kontrolü altına
almaya çalı5ması,
Memlükler ile Osmanlılar arasında nüfuz mücadelesin
e neden olurken,
aynı zamanda Memlüklerin bu beyliklerle sorunlar ya
5amasına da yol
açmı5tır. Memlük Dulkadıroğulları ili5kilerinin, Me
mlükler ile
Osmanlılar arasındaki nüfuz mücadelesinin tesirinde
5ekillendiğini
söylemek mümkündür.
Biz bu çalı5mada, Memlük Dulkadıroğulları münasebet
lerinin
bahsi geçen hususiyetini en fazla ortaya koyan örne

klerden *ahsuvar Bey’in isyanını ele aldık. Burada da esas itibariyl

e Memlük tarihçilerinin
*ahsuvar Bey meselesine yakla5ımını öne çıkardık.
Anahtar kelimeler:
*ahsuvar, *ahsuvar Bey isyanı, Memlükler,
Dulkadıroğulları, Memlük tarihçileri, Osmanlılar.

 

 

Turkomans who migrated into north of Syria and sout
heast of
Anatolia because of Mongol invasion were protected
by Mamluk State for
the purposes of guarding Muslims, taking its brothe
rs under its wings and
forming a buffer zone between it and Ilkhanid Mongo
ls and Cilician
Armenians. These Turkoman groups including Dulqadir
oğulları were
settled in the region from Gaza to Sis (Kozan) and
their Beys were
granted with iqtas and emirate ranks. Mamluk State
regarded them as
subjects to it and tried to hinder their acting ind
ependently. Especially
after being a great actor in history, Ottoman State
wanted to have a grip
on beylicates like Ramazanoğulları and Dulqadiroğul
ları in those regions.
This caused a power struggle between Mamluks and Ot
tomans to gain
ascendance over those beylicates, at the same time
it led to problems
between Mamluks and those beylicates. It is possibl
e to say that the
relations between Mamluks and Dulqadiroğulları were
formed by power
struggle between Mamluks and Ottomans.
In this study, we dealt with rebellion of Shahsuwar
Bey which is
the most striking example for the characteristic of
the relations between
Mamluks and Dulqadiroğulları mentioned above. Our m
ain goal is to
highlight approaches of Mamlukid historians to this
rebellion and
Shahsuwar Bey.
Keywords:
Shahsuwar, rebellion of Shahsuwar Bey, Mamluks,
Dulqadiroğulları, Mamlukid historians, Ottomans.