Assessment of Diagnostic Efficiency of Lipoprotein (a), Homocysteine, High Sensitive CReactive Protein and Fibrinogen in Patients with Coronary Artery Disease


Dündar Yenilmez E., Bozkurt A., Tuli A., Acarturk E.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.38, no.4, pp.559-566, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.559-566
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Öz:

Amaç: Koroner arter hastalığında (KAH) Lipoprotein (Lp) (a), homosistein (Hcy), yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hsCRP) ve fibrinojen gibi majör ve diğer risk faktörlerinin tanısal değerini araştırmak amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmaya koroner anjiyografi sonucuna gore 118'i KAH ve 105'i KAH olmadığı belirlenen toplam 223 kişi dahil edildi. Lipoprotein (a), Hcy, hs-CRP ve fibrinojen düzeyleri sırasıyla, immünoturbidometrik, flöresan polarizasyon immünoassay ve nefelometrik yöntemlerle ölçüm yapıldı. Açlık glukoz ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K) dışındaki lipid parametrelerine enzimatik kolorimetrik yöntemlerle bakılmış olup, LDL-K düzeyleri Fridewald formülüne göre hesaplanmıştır. Bulgular: Lojistik regresyon modelinde biyokimyasal değişkenlerden en önemlileri göre Lp (a), Hcy, hs-CRP ve fibrinojen olarak belirlenmiştir. Lipoprotein (a), Hcy, hs-CRP ve fibrinojenin herbir ünitesinin sırasıyla, 1.029, 1.177, 1.027 ve 1.013 kat KAH riskini artırdığı gösterilmiştir. Bu parametrelerden KAH için öngörüsü en hassas ve etkili olanın fibrinojen olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Lipoprotein (a), Hcy, hs-CRP ve fibrinojen KAH için bağımsız risk faktörleri olması yanında bunların arasında en önemlisinin fibrinojen olduğu belirlenmiştir. Fibrinojen, klinik uygulamada KAH için güvenilir bir risk factör olarak kullanılabilir.