Online Yoga Experience of Individuals With Down Syndrome During the Covid-19 Pandemic


Yıldırım N., İnce G.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi , Ankara, Turkey, 26 - 28 July 2021, pp.330-331

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.330-331

Abstract

Online Yoga Experience of Individuals With Down Syndrome During the Covid-19 Pandemic


Abstract

The aim of this study is to ensure that individuals with DS stay physically active, while keeping them safe from Covid-19 disease by staying in their safe environment with the online yoga practice. Four individuals with intellectual disabilities who were diagnosed with DS voluntarily participated in the study. An online yoga training program was applied to individuals with DS for 12 weeks, 2 days a week, 60 minutes a day. The study is a qualitative research and was evaluated by thematic analysis method. For the thematic analysis method, semi-structured questions were prepared and directed to the parents, and the answers were recorded. As a result of the interviews; It has been frequently reported that physical activity is important for the health of children, and that individuals with DS have to lead a sedentary life during the pandemic. In addition, it was stated that their children found online yoga practices different, they enjoyed doing it, and they had positive effects on their health. As a result, it is seen that individuals with DS lag behind their typically developing peers in their sensory, cognitive and psychomotor development. Consequently, we can emphasize that online yoga practices can be extremely important in terms of contributing to individuals with DS to be more active and to their development.

Keywords: Down Syndrome, Physical Activity, Qualitative Study, Thematic Analysis, Online, Yoga

Özet

Bu çalışma, DS’li bireylerin çevrimiçi yoga uygulaması ile güvenli ortamlarında kalarak Covid-19 hastalığından korunmalarını sağlarken, fiziksel olarak aktif kalmalarını sağlamak amacıyla yapıldı. Çalışmaya, DS tanısı konan 4 entelektüel yetersizliği olan birey gönüllü olarak katıldı. DS'li bireylere haftada 2 gün, günde 60 dakika olmak üzere 12 hafta boyunca yoga antrenman programı çevrimiçi uygulandı. Çalışma, nitel bir araştırma olup tematik analiz yöntemi ile değerlendirildi. Tematik analiz yöntemi için yarı yapılandırılmış sorular hazırlanarak ebeveynlere yöneltildi ve cevaplar kayıt altına alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda; sıklıkla fiziksel aktivitenin çocuklarının sağlıkları açısından önemli olduğu, pandemi sürecinde DS’li bireylerin sedanter yaşam sürme zorunda kaldıkları bildirildi. Ayrıca, çocuklarının çevrimiçi yoga uygulamalarını farklı buldukları, severek yaptıkları ve sağlıklarına olumlu etkilerinin olduğu şeklinde görüşler belirtildi. Sonuç olarak, DS’li bireylerin duyusal, bilişsel ve psikomotor gelişimlerinde, tipik gelişim gösteren akranlarından geride kaldıkları görülmektedir. Bu nedenle, çevrimiçi yoga uygulamalarının DS bireylerin daha aktif olmalarına ve gelişimlerine katkı sağlaması açısından son derece önemli olabileceğini vurgulayabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Fiziksel Aktivite, Nitel Çalışma, Tematik Analiz, Çevrimiçi, Yoga