Kurumsal Yönetimin BİST Şirketlerinin Performanslarına Etkisinin Araştırılması


KANDIR S. Y. , KAKİLLİ S., Zelka A.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.171-183, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.171-183

Özet

Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetim uygulamalarının şirketlerin performansları üzerindeki etkisinin
araştırılmasıdır. Analizlerde, BIST İmalât Sanayi Sektörü’nde faaliyet gösteren 126 firmanın 2005 – 2011
yılları arasındaki yıllık verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada panel veri analizinden yararlanılmıştır.
Regresyon modellerinde sırasıyla şirketlerin aktif kârlılığı, özsermaye kârlılığı ve Tobin q değerleri bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise; en büyük hissedarın pay oranı, en büyük üç hissedarın pay oranı, halka açıklık oranı, yönetim kurulu büyüklüğü, kurumsal yatırımcıların sahiplik oranı, genel müdürün yönetim kurulu üyesi olup olmadığı, yönetim kurulu sahiplik oranı, firma büyüklüğü ve kaldıraç oranıdır. Analiz sonuçları, şirketlerin performansları ile kurumsal yönetim uygulamaları arasında ilişki olduğunu göstermiştir.  

Aim of this study is to investigate the impact of corporate governance practices on corporate performance. Sample of the study consists of 126 BIST manufacturing companies for the time period 2005-2011. Panel data analysis is employed in the study. In the regression models, return on assets, return on equity and Tobin’s Q are used as dependent variables. The independent variables are share of the biggest shareholder, 
share of the three biggest shareholders, proportion of publicly traded shares, size of the board of directors, proportion of institutionally owned shares, dual role of CEO as a member of board of directors, firm size and leverage ratio. Analysis results reveal that there is a relationship between performance and corporate governance practices of companies.