Urinary Tract Anomalies in Children With Congenital Heart Disease Detected During the Procedure of Cardiac Catheterization


Creative Commons License

Çağlı Ç., Erdem S., Atmış B., Karabay Bayazıt A., Demir F., Demir H., ...More

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, vol.31, no.3, pp.333-337, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Çocukluk çağında konjenital kalp hastalıkları morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda kardiyak olmayan anomalilerin sıklığı %7-50 arasındadır. Üriner sistem anomalileri konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı, konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda kardiyak kateterizasyon sırasında tespit edilen üriner sistem anomalilerinin varlığını, tiplerini ve sıklığını değerlendirmektir. Yöntem: Konjenital kalp hastalıkları nedeniyle kardiyak kateterizasyon uygulanan 6000 hastanın sineurografi kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. Saptanan üriner sistem anomalileri renal agenezi, renal ektopi, renal füzyon, displastik böbrek, obstrüktif üropati, vezikoüreteral reflü, üreter anomalisi ve mesane anomalisi olarak incelendi. Hastalar sağ ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı, sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı, soldan sağa şant kalp hastalığı ve siyanotik veya kompleks kalp hastalığı olarak gruplandırıldı. Gruplar üriner sistem anomalisi tipleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Üriner sistem anormallikleri olan toplam 76 hasta (47 erkek ve 29 kız) tespit edildi. Tespit edilen üriner sistem anomalilerinin dağılımı 43 (%56,5) hastada obstrüktif üropati, 14 (%18,4) hastada renal agenezi, 14 (%18,4) hastada üreter anomalisi, 3 (%3,9) hastada renal füzyon, 1 (%1,3) hastada renal ektopi, 1 (%1,3) hastada vezikoüreteral reflü şeklinde idi. Konjenital kalp hastalıklarına göre gruplara ayrılan hastalarda arasında üriner sistem anomali tipleri açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0,05). Sonuç: Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda, üriner sistem anomalilerinin de eşlik edebileceği unutulmamalı, bu nedenle kalp kateterizasyonu sırasında üriner sistem de değerlendirilmelidir