Evlilik Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması


Creative Commons License

Kurt İ. E.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.27, no.2, pp.84-96, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.84-96
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is to adaptation Marital Quality Scale to Turkish and to examine the psychometric properties of the scale. The study sample consisted of 600 individuals (380 females (63%), 220 males (37%)) who were selected via simple random sampling and who worked at municipalities, public and private institutions. With the aim to test the construct validity of the scale, a second-order confirmatory factor analysis (CFA) was applied and found a valid construct which has 3 dimensions, 27 items (x2/sd=3.52, RMSEA=.05, CFI=.93, GFI=.90, SRMR=.05). With the aim to test the criterion related validity of the Marital Quality Scale, its correlation with Marital Adjustment Scale found .82. For testing the criterion related reliability of the scale, Cronbach alpha internal consistency coefficient calculated for total score .80; for subscales Quarreling .87; Tenderness .91 and Togetherness/Communication .88. Split half reliability coefficient was for total score .77; for subscales Quarreling .85; Tenderness .90 and Togetherness/Communication .83. To the study findings, the three-factor structure of the instrument was verified with the given sample. As a result, Marital Quality Scale is a reliable and valid scale to to be used in researches in Turkey.

Keywords: Marital Quality Questionnaire, Marriage, Marital Quality, Scale Adaptation

Bu çalışmanın amacı Evlilik Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen evli 600 (380 kadın (%63), 220 erkek (%37)) bireyden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmış ve 27 maddeden oluşan üç boyutlu yapıya ilişkin geçerli uyum değerleri x2(/sd=3.52, RMSEA=.05, CFI=.93, GFI=.90, SRMR=.05) elde edilmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini incelemek için Evlilik Uyum Ölçeği ile arasındaki korelasyon .82 bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı toplam puan için .80; alt ölçekler için Tartışma .87, Şefkat .91, Birliktelik/İletişim .88 olarak hesaplanmıştır. Yarı test güvenirlik katsayıları ise toplam puan için .77; alt ölçekler için Tartışma .85, Şefkat .90, Birliktelik/İletişim .83’tür. Araştırma bulguları ölçeğin orjinalinde görülen üç faktörlü yapıyı hedeflenen örneklemde de doğrulamaktadır. Sonuç olarak Evlilik Kalitesi Ölçeği Türkiye’deki araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik Kalitesi Ölçeği, Evlilik, Evlilik Kalitesi, Ölçek Uyarlama