ASNOVENNIYE TENDENSII TARGOVAYA I INVESTITSIYONNAYA SATURUDNICESTVA MEJDU TURTSIYE I RASSIYE


KILIÇBEYLİ E. H.

in: ROSSISKO-TURYETSKIYE AYNAŞENNIYA:ISTORIYA,SAVRAMENNOYE SOSTAYANNIE I PERSPEKTIVI, KAZGAN G.- ULCHENKO N., Editor, Mır Publısher, Moskova, pp.217-230, 2003

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2003
  • Publisher: Mır Publısher
  • City: Moskova
  • Page Numbers: pp.217-230
  • Editors: KAZGAN G.- ULCHENKO N., Editor