112 çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddete Yönelik Tutum ve Davranışları


AKBAŞ M. , Boz A., Dursun A., Çetin S., Kılıçaslan A.

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 November 2014, pp.415-418

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.415-418

Abstract

Introduction: The violence in health care agencies is a condition of arising from patient and the relatives of the patient or any other individual, and threatening behavior, verbal threats, physical threats and sexual assault which pose a risk to health employees. 

Purpose: The research has been conducted to determine the exposure status to violence of 112 employees and the measures taken. Methods: The universe of research carried as a descriptive has been formed by 640 employees of 112 stations in 16 districts of Adana and also the sample of the research has consisted of 300 voluntary employees to participate in the research. The data has been prepared in accordance with the relevant literature and gathered by a questionnaire for with 33 questions.

Findings: It is observed that the average age of the participants is 29,66 ±7,907, the average working duration at 112 stations is 4,79±3,304, 53,3% of participants is female and 46,0% them is emergency medical technician, 61,0% of them has been received the violence training in a year, the 99,7% has suffered violence while working at 112, 99,7% verbally, 64,5% physically, 64,2% both verbally and physically have been exposed to violence by patients’ relatives (57,3), 90,3% of these employees has not shown the white code notice, 80,9% of these employees has continued working by remaining silent against violence and 63,2% of the participants pointed the health policy as the reason of violence.

Results: The rate of that 112 employees is exposed to violence is high and the measure taken is not adequate and effective. Depending on the result, it is suggested that training and security measures are taken to protect 112 employees, legal and political arrangements are revised and raising awareness in this regard by educating the public and the precautions to form the public in this regard are taken.

Key Words: Violence, 112 stations, 112 employee.

Giriş: Sağlık kurumlarında şiddet, hasta ve hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durumdur.

Amaç: Araştırma, 112 çalışanlarının şiddete maruz kalma durumları ve şiddete yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini Adana’da 16 ilçedeki 112 istasyonlarındaki 640 çalışan, örneklemi ise araştırmaya katılmaya gönüllü 300 çalışan oluşturmuştur. Veriler ilgili literatür doğrultusunda hazırlanmış 33 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 29,66 ±7,907, 112’de çalışma yılı ortalamasının 4,79±3,304 olduğu, %53,3’ünün kadın, %46,0’ının acil tıp teknisyeni olduğu, %99,7’sinin 112’de çalışırken şiddete maruz kaldığını, %99,7’sinin sözel, %64,5’inin fiziksel, %64,2’sinin ise hem sözel hem de fiziksel şiddete hasta yakını tarafından( %57,3) uğradığı, %90,3’ünün beyaz kod vermediği ve %80,9’sinin şiddet karşısında sessiz kalarak işine devam ettiği, %63,2’ının şiddet nedeni olarak izlenen sağlık politikalarını gösterdikleri görülmüştür.

Sonuç: 112 çalışanlarının şiddete maruz kalma oranlarının yüksek olduğu, alınan önlemlerin etkili ve yeterli olmadığı görülmüştür. Buna göre 112 çalışanlarının korunmasına yönelik eğitim ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yasal ve politik düzenlemelerin gözden geçirilmesi, halkın bu konuda eğitilerek bilinçlendirilmesine yönelik önlemlerin alınması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, 112 istasyonları, 112 çalışanı.