İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Polonya Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma


Creative Commons License

YURDADOĞ V., BAL H., ALBAYRAK M.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.2, pp.1-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-15

Abstract

EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS: AN APPLIED ANALYSIS ON THE POLISH ECONOMY

ABSTRACT

It is possible to see the origin of the relationship between foreign trade and growth as early as Adam Smith's work. However, the studies on the relationship between these variables began to attract the attention of the economists especially with the spread of the phenomenon of globalization at the end of the 20th century. Because, in the globalization process, the foreign trade volume of the countries has increased significantly. One of the countries affected by this process is undoubtedly Poland. There are important reasons why we chose Poland in our study. This is due success of the show as export and growth performance in recent history and be seen as a growth engine for the European Union in terms of the future, it can be listed as being limited number of studies intended to test and export-led growth in the country before being similar in structure to the national income and exports in terms of Turkey. In this study, the validity of the export-based growth hypothesis for the Polish economy was analyzed by Johansen cointegration test using the quarterly export and GDP data between the periods 1995Q1-2017Q1. The findings show that there is a positive relationship between exports and GDP. According to this result, an increase in exports in quarterly terms increases the GDP.

Keywords: Foreign Trade, Growth, Export - Led Growth Hypothesis.

ÖZ

Dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişkinin kökenini Adam Smith’in çalışmaları kadar eskide görebilmek mümkündür. Ancak bu değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar özellikle 20. yüzyılın sonlarında küreselleşme olgusunun yaygınlaşmasıyla iktisatçıların dikkatini daha fazla çekmeye başlamıştır. Çünkü küreselleşme sürecinde ülkelerin dış ticaret hacimlerinin ciddi bir şekilde arttığı görülmüştür. Bu süreçten olumlu etkilenen ülkelerden biri de şüphesiz Polonya’dır. Çalışmamızda Polonya’yı seçmemizin önemli nedenleri mevcuttur. Bu nedenler gösterdiği ihracat ve büyüme performansındaki başarı ile yakın geçmiş ve gelecek açısından Avrupa Birliği’nin büyüme motoru olarak görülmesi, milli gelir ve ihracat açısından Türkiye ile benzer yapıda olması ve ülke nezdinde ihracata dayalı büyümeyi test etmeye yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olması şeklinde sıralanabilir. Çalışmada Polonya ekonomisi için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği 1995Q1-2017Q1 dönemleri arasında çeyrek dönemlik ihracat ve GSYİH verilerini kullanarak Johansen eşbütünleşme testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ihracat ile GSYİH arasında pozitif ilişkinin varlığını göstermektedir. Bu sonuca göre çeyreklik dönemler itibariyle ihracatta meydana gelecek bir artış GSYİH’yı arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Büyüme, İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi.