Büyük Çaplı Projelerde Taşeron Firma Seçiminde Teklif Değerlendirme: Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Karar Verme


Creative Commons License

RENÇBER Ö. F., Kazan H.

International Journal of Social Sciences, vol.3, no.4, pp.12-28, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Large-scale projects, labor, machinery and equipment, in terms of those who
planned and carried out the planning of investments carry a very high risk
compared to other small and medium scale projects. Such projects in a short
time for project managers in each case located in the project quickly,
accurately, they must make decisions with effective and applicable features.
Subcontractor selection and proposal evaluation to improve the success of
the project in a large-scale project risk is quite important. In this study,
subcontractor selection, evaluation and decision-making problems of
Analytic Hierarchy Process (AHP) is evaluated by application.
In practice; In a large-scale construction projects while subcontractor
selection and evaluation,
1. What are the primary criteria in large-scale need to be considered in the
selection of a construction project contractors?
2. Which / What is the most appropriate option for the project of
subcontractors according to predefined criteria ?
A framework and methodology based on the AHP method for the
identification of priorities and evaluation of proposals presented. Poll path of
the data obtained by the AHP method by Expert Choice program in the
production capabilities of the main criteria for the result of the analysis,
while the sub-criteria of quality, leadership and work experience criteria were
found to be of primary importance. Also according to the application in
bidding for project work in excavation operations cost three subcontractors,
the company attaches importance to reliability and flexibility criteria have
been determined to be the right decision.
 
Büyük çaplı projeler iş gücü, makine ekipman, yatırımların planlaması ve
planlananların gerçekleştirilmesi bakımından diğer küçük ve orta çaplı
projelere nazaran çok yüksek risk taşırlar. Bu tarz projelerde proje
yöneticileri proje içerisinde yer alan her bir durum için kısa sürede hızlı,
doğru, etkili ve uygulanabilir özelliklere sahip kararlar vermek zorundadırlar.
Risk taşıyan büyük çaplı projelerde projenin başarısını artırmak için taşeron
firma seçimi ve değerlendirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada;
taşeron firma seçimi, değerlendirilmesi ve karar verme problemi Analitik
Hiyerarşi Süreci (AHS) uygulaması ile değerlendirilmiştir. Uygulamada;
büyük çaplı bir inşaat projesinde taşeron firma seçimi ve değerlendirilmesi
yapılırken,
1. Büyük çaplı bir inşaat projesinde taşeron firma seçiminde dikkat
edilmesi gereken en öncelikli kriterler nelerdir?
2. Belirlenen kriterlere göre taşeron firmalardan hangisi/hangileri proje
için en uygun seçenektir?
Önceliklerin belirlenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi için AHS
yöntemine dayanan bir çerçeve ve metodoloji sunulmuştur. Anket yolu ile
elde edilen verilerin AHS yöntemine göre Expert Choice programında analiz
edilmesi sonucunda ana kriterlerden üretim yeteneğinin, alt kriterlerinden ise
kalite, liderlik ve iş deneyimi kriterlerinin birinci derecede önemli oldukları
tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada yapılan uygulamaya göre projede kazı
işlemleri için teklif veren üç taşeron firmadan maliyet, güvenilirlik ve
esneklik kriterlerine önem veren firmanın en doğru karar olduğu
belirlenmiştir.