Geleneksel Çin Mitleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

KARATOSUN M. O.

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Türkiye Alim Kitapları
  • Basıldığı Şehir: Saarbrücken

Özet

Mitler; başat kahramanları tanrılar veya yarı-tanrılar olan, metafizik âlemde ve bilinmeyen zamanlarda geçen ve birer hakikat olarak inanılan kutsal aktarımlardır. Bununla birlikte, diğer tarihsel ve kutsal aktarım türleri ile arasında ciddi farklar vardır. Bu nedenle çalışmamızda kısaca efsane, halk hikâyesi, destan, masal, kıssa, menkıbe ve memorat türlerine de değinilmiştir. Çalışmamız kadim Çin kültüründeki mitsel aktarımları konu edinmektedir. Önceleri sözel kültürde şekillenen bu mitler, M.Ö. dördüncü yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Çalışmamızda, Yaratılış, ve türeyişten bahseden köken mitleri, medeniyetin ve kültürün teşekkülü ile ilgili mitler, kargaşanın izale edilip düzenin yeniden sağlanmasını işleyen kahramanlık mitleri ve kutsal dağları, bitkileri ve mitolojik hayvanları konu edinen mitler olmak üzere çeşitli aktarımlar incelenmiştir.

Myths are sacred narratives which took place in a metaphysics realm and in unknown times in the past, with the dominant characters being mostly gods or demi-gods, and which are generally believed as truth. There are signifant differences between myths and other historical or sacred narratives. Thus, prose narratives such as legends, folk tales, epics, fairy tales, kıssa (parades), menkıbe (sagas) and memorates are briefly dealth with in this work. The subject of this study is the mythical narratives in the ancient Chinese culture. These narratives were first formed in oral culture and were later preserved in writing since the 4th century BC. The myths constituting the root of traditional Chinese thought are classified in this study according to their main themes. Examples of such main themes include myths of origin, which adress creating and generation topics, and myths of heroism, of which the main topic is restoration of order by eliminating chaos, and myths about sacred mountains, flora and mythological animals are revealed within these narratives.