İki Farklı Işıklama Modunun Bulk Fill Kompozit Rezinlerin Renk Değişimine Etkisinin Değerlendirilmesi


Yıldız B., Batmaz S. G. , Dündar A., Barutçugil Ç.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1. GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020, no.6322414, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47

Abstract

bulkfill composite resin, prepared in 2mm thickness and polymerized with two different light modes,for 1week

to distilled water,wine and coffee.

Material and Method: In this study,two different bulkfill composite resins were used;SonicFill2(Kerr,USA(SF))

and FiltekBulkFill(3MESPE,USA(FBF)).These composite resins are 5mm in diameter,2mm in thickness and

polymerized in different light power modes(Valo,Ultradent,USA-1000mw/cm2/20sec- 3200mw/cm2/3sec)with a

total of 60samples in each group.Samples were prepared.Initial color values of all samples were measured with

the VitaEasyshadeV color measurement device.The samples were kept in 3 different liquids for 1week,with 5

samples in each group.Color measurement was made again after 24hours after the coloring process.The data

obtained were analyzed using one-way ANOVA test and Tukey multiple analysis test.(P<0.05)

Results: For FBF samples that were polymerized in standard power mode,there was no statistically significant

difference between coloration with water and coffee,whereas wine-colored samples showed a statistically

significant difference from those colored with water and coffee.There is no statistically significant difference

between the samples colored with water and coffee from the samples polymerized in SF's standard power mode

and xtra-power mode,but there is a statistically significant difference between the samples colored with

wine.There is a statistically significant difference between the samples colored with water,coffee and wine in the

samples prepared in the standard power mode and xtra-power mode of FBF and SF.

Conclusion: In our study,different light power modes and polymerization times were found to be effective in

the coloring of bulkfill composite resins in different beverages.

Amaç: Bu çalışmanın amacı 2 mm kalınlığında hazırlanmış ve iki farklı ışık moduyla polimerize edilmiş iki farklı

bulk fill kompozit rezinin, 1 hafta süreyle distile su, şarap ve kahveye maruz bırakılmasıyla oluşan renk

değişimlerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada iki farklı bulk fill kompozit rezin kullanılmıştır; SonicFill2 (Kerr, ABD (SF)) ve

FiltekBulkFill (3M ESPE, ABD (FBF)). Bu kompozit rezinler 5 mm çapında, 2 mm kalınlığında ve farklı ışık gü.

modlarında polimerize (Valo, Ultradent,ABD-1000 mw/cm2 /20 sn – 3200 mw/cm2 / 3 sn) edilerek, her grupta

5 örnek olacak şekilde toplamda toplam 60 adet örnek hazırlanmıştır. Tüm örneklerin başlangıç renk değerleri

Vita Easyshade V renk .l.üm cihazıyla .l.ülmüştür. Örnekler, her grupta 5 örnek olacak şekilde, 3 farklı sıvıda 1

hafta süreyle bekletilmiştir. Renklendirme işlemleri bittikten 24 saat sonra tekrar renk .l.ümü yapılmıştır. Elde

edilen veriler tek y.nlü ANOVA testi ve Tukey çoklu analiz testi kullanılarak analiz edilmiştir. (p<0,05)

Bulgular: FBF’nin standart gü. modunda polimerize edilen örnekleri için su ve kahveyle renklendirme arasında

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, şarapla renklendirilen örnekleri, su ve kahveyle renklendirilen

örneklerden istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. SF’nin standart gü. modu ve xtra-power modunda

polimerize edilen örneklerindenden, su ve kahve ile renklendirilen örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı

fark yoktur ancak şarapla renklendirilen örnekler ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır.

FBF ve SF’nin standart gü. modu ve xtra-power modunda hazırlanan örneklerinde su, kahve ve şarapla

renklendirilen örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır.

Sonuç: Çalışmamızda farklı ışık gücü modlarının ve polimerizasyon sürelerinin, farklı içeceklerde bulk fill

kompozit rezinlerin renklenmesinde etkili olduğu g.rülmüştür.