Metforminin Sıçan Testis Yapısına Etkisinin Işık ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi


Ursavaş S., METE U. Ö. , KUYUCU Y., TULİ A. , DÜNDAR YENİLMEZ E. , Özbolat G.

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.310-312

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.310-312

Abstract

OBJECTIVE: Evaluate the Metformin effect, which is a biguanid antidiabetic drug, in testicular tissue
at light and electron microscobic level in comparison with biochemical data.
MATERIAL-METHODS: In our study, twenty-six adult male Wistar albino rats weighing 250-300 g
were used. The first group served as a control and was given distilled water. The second group
received metformin at a dose of 150 mg/kg body weight/ day and the third group received
metformin at a dose of 300 mg/kg body weight/ day by oral gavage for 30 days. At the end of the
experiment testicular tissues were taken for light and electron microscopic examination and intracardiac
blood samples were collected for biochemical analysis.
RESULTS: In the experimental groups evaluated with light and electron microscopies, irregular
seminiferous tubules, disruption of epithelial integrity, the decrease in spermatogenic cells, dilated
intercellular spaces and degenerative changes in epithelium were observed relating to doses.
Morphometric measurements of tubule diameters and epithelial heights and FSH, LH, testosterone,
SOD and MDA data were evaluated and there were no statistically significant differences between
groups.
CONCLUSION: This study is of great importance because it is the first study to evaluate the effects
of metformin on testis as ultrastructurally and the findings showed that high dose metformin may
affect the structure of seminiferous tubules and spermatogenesis, however was thought these
changes to be reversible. In addition, ıt was concluded that the effects of long-term using of
metformin to be examined in detail with further studies on biochemical, molecular and immunohistochemical levels.
Keywords: Metformin, testis, morphology, ultrastructure

AMAÇ: Biguanid sınıfı antidiyabetik ilaç olan metforminin erkek üreme sistemi üzerine etkilerini ışık ve elektron mikroskobik olarak inceleyip sonuçların hormon düzeyleri ile karşılaştırılması.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda 250-300 gr ağırlığında 26 adet Wistar albino türü ergin erkek sıçan kullanıldı. Kontrol grubuna gavaj yoluyla yalnızca distile su uygulanırken 2.gruba gavaj yoluyla 150 mg/kg/gün, 3.gruba ise 300 mg/kg/gün metformin 30 gün boyunca verildi.
BULGULAR: Deney grupları ışık ve elektron mikroskobik olarak değerlendirildiğinde dozla ilişkili olarak seminiferöz tübüllerde düzensizleşme, epitel bütünlüğünde bozulma ve hücrelerarası boşluklar, spermatojenik hücre kaybı ve hücrelerde dejeneratif değişiklikler gözlendi. Seminiferöz tübül çaplarının ve epitel yüksekliklerinin morfometrik ölçümleri ile serum FSH, LH, testosteron, SOD ve MDA verilerinin değerlendirmesinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
SONUÇ: Metformin kullanımının testis üzerine etkilerinin ultrastrüktürel olarak değerlendirildiği ilk çalışma olması nedeniyle önem taşıyan bu çalışmada ortaya konulan bulgular ışığında yüksek doz metformin kullanımının seminiferöz tübüllerin yapısını ve spermatogenezisi etkileyebileceği ancak bu değişikliklerin reversibl olduğu düşünüldü. Ayrıca, metforminin uzun süreli kullanımına bağlı etkilerin, biyokimyasal analizler, moleküler ve immünohistokimyasal düzeyde yapılacak ileri çalışmalar ile kapsamlı olarak incelenmesi gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Metformin, testis, morfoloji, ultrastrüktürel