Investigation of Motherhood Perception Based on Mother-Child Play Interaction


Creative Commons License

Safsoylu C., Sanberk İ.

Yaşadıkça Eğitim [Journal of Education for Life], vol.37, no.2, pp.531-550, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 3-6 yaş aralığında çocuğu bulunan annelerin, çocuklarıyla ev ortamında gerçekleştirdikleri beş dakikalık serbest oyun etkileşimlerinde kullandıkları ifadelerin araştırmacılar tarafından gözlem tekniği ile kaydedilerek, Anababa Çocuk Oyun Kayıt Kodlama Formu’na (AÇOKKF) kodlanması, böylece çocuklarıyla oyun etkileşiminde çoğunlukla istendik ve çoğunlukla istenmedik ifadeler kullanan annelerin belirlenmesi ve bu annelerin repertuar ağı tekniği ile annelik algılarının incelenmesidir. Araştırma kapsamına Adana ilinde ikamet eden 15 gönüllü katılımcı anne alınmıştır. AÇOKKF’na ifadelerin kodlanması ile frekanslar hesaplanarak çoğunlukla istendik ve çoğunlukla istenmedik ifadeler kullanan anneler belirlenmiştir. Ardından repertuar ağı tekniği ile annelik algıları incelenmiştir. Bu araştırma çoklu nicel vaka analizi çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda oyun etkileşiminde istendik ifadeleri daha sık kullanan annelerin, istenmedik ifadeleri daha sık kullanan annelere göre öz-değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Her iki gruptaki anneler; sosyal benlik algılarını çoğunlukla kendileriyle yakın ilişkilendirmişlerdir. Her iki grupta bulunan annelerin kendilerine yönelik annelik algılarını; ideal annelik algıları, tanıdığım örnek/iyi bir anne algıları ve tanıdığım örnek/iyi olmayan bir anne algıları ile ilişkilendirmeleri değişiklik göstermektedir.