Doğum Ağrısında Akupressur Kullanımı


Kucuk E., ALAN S. , GÖKYILDIZ Ş.

Lap/ Lambert Academic Publishing, Berlin, 2017

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Lap/ Lambert Academic Publishing
  • City: Berlin

Abstract

Identification of the Effect of Ice Pressure Applied on Large Intestinal 4 in Hands During the First Stage of Labor on The Labor Pain and Labor Process

The purpose of this study is to identify the effect of ice pressure applied on Large Intestinal 4 (LI4) acupressure energy meridian area on women’s perceptions of labor pain as well as on the labor process. The study, designed as pre-test post-test controlled, was conducted in the delivery room of Adana Maternity and Children Hospital. Target population of the study is all pregnant women at first stage labor who consulted to the hospital between 1st of November 2012 and 1st of February 2013. The participants, who met the research criteria according to the results of power analysis, were 72 healthy pregnant women divided into one experiment (n=36) and one control group (n=36). 

The data were collected using “Pregnant Women Identification Form”, “Inspection Form about Labor”, “Visual Analogue Scale (VAS)” and “Partograph”. In the active phase of labor, the women in the experimental group were provided with ice massage on the LI4 area on both hands throughout contractions until the 80th minute. However, the women in the control group were not provided with any interference except for the routine clinical practices.  At the beginning of the study, both experimental and control groups were administered the forms; and the labor duration and progression were identified using “Inspection Form about Labor” and “Partograph”. VAS was administered to both groups before the ice practice, and in the 40th and 80th minutes after practice.

         Results show that ice pressure applied on the LI4 point on pregnant women’s hands was not effective in reducing pain in the 40th minute, but it was found to be effective in the 80th minute (p=0,001). Moreover, in terms of the effect of ice pressure on labor duration, the practice was found to reduce the labor duration of the women in the experimental group approximately one hour on the average  (p<0,05). Hence, it was found that the ice pressure applied on the LI4 area by midwives in the active phase of delivery could reduce pain and shorten the delivery duration.

Key Words: Acupressure points, Ice Pressure, Labor, Labor Pain, Labor Process

 

Doğumun Birinci Evresinde Elde Bulunan Kalın Bağırsak 4 Bölgesine Uygulanan Buz Basısının Doğum Ağrısı ve Sürecine Etkisinin Belirlenmesi

Bu araştırma Kalın Bağırsak 4 (Large Intestinal 4 - LI4) akupres enerji meridyen bölgesine uygulanan buz basısının kadınların doğum ağrısını algılamalarına ve doğum sürecine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Deneysel ön test-son test kontrollü düzende planlanan araştırmanın uygulaması, Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Doğum Salonu’nda yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 1 Kasım 2012- 1 Şubat 2013 tarihleri arasında bu birimlere başvuran birinci evredeki gebe kadınlar oluşturmuştur. Araştırma örneklemine ise power analizi yapılarak araştırma kriterlerine uyan 36 deney 36 kontrol grubu olmak üzere 72 sağlıklı gebe alınmıştır.

Veriler, “Gebe Tanıtım Formu”, “Doğum Eylemine İlişkin İzlem Formu”, “Görsel Kıyaslama Ölçeği (VAS)” ve “Partograf” kullanılarak toplanmıştır. Deney grubuna doğum eyleminin aktif fazında her iki eldeki LI4 bölgesine 80. dakikaya kadar kontraksiyon süresince buz uygulaması yapılmış, kontrol grubuna ise rutin klinik uygulamalar yapılarak, başka herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Araştırmanın başlangıcında deney ve kontrol grubuna formlar uygulanmış, doğum eylemi süresince  “Doğum Eylemine İlişkin İzlem Formu” ve “Partograf” ile doğum süresi ve ilerlemesi belirlenmiştir. VAS deney ve kontrol grubundaki kadınlara buz uygulamasından önce, uygulamadan sonraki 40. ve 80. dakikalarda sorulmuştur.

Araştırma sonucunda gebelerin ellerindeki LI4 bölgesine uygulanan buz basısının ağrıyı azaltmada 40. dakikada etkin olmadığı ancak 80. dakikada etkin olduğu görülmüştür (p=0,001). Aynı zamanda doğum süresine etkinliği karşılaştırıldığında deney grubunda bulunan gebelerin doğum süresini ortalama bir saat kısalttığı saptanmıştır (p<0,05). Bu yöntemle LI4 bölgesine uygulanan buz basısının doğumun aktif fazında ebeler tarafından uygulanması ile gebelerin ağrılarının azaltılabileceği ve uygulamanın doğum sürecini kısaltabileceği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Akupres Noktaları, Buz Uygulaması, Doğum, Doğum Ağrısı, Doğum Süreci