MEME- OVER KANSERI ILE DERMATOMIYOZIT/ POLIMIYOZIT BIRLIKTELIĞI VE KLINIK PREZENTASYONU


Bayram E., Ataş İpek Ş., Asaroğlu Rüzgar H., Asarkaya E.

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.30, no.30, pp.125-126

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 30
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.125-126
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Meme ve over kanseri kanseri kadınlarda en sık görülen

malignitelerdir ve Dermatomiyozit(DM) /Polimyozit (PM) varlığında

bu risk 6 kat fazla artmaktadır. Hastalıkta bulunan anti-TIF1, anti-

NXP2, anti-Jo-1 gibi antikorların hem tümör hücrelerinde hem de

DM/PM’li dokularda gözlenmesi bu artıştan sorumlu tutulmaktadır.

Merkezimizde meme -over kanseri tanısı alan DM/PM birlikteliği olan

hastaları ve klinik prezentasyonlarını sunmayı amaçladık.

Yöntem: Hastanemize 2014-2024 yılları arasında başvuran DM/

PM tanısı alan 90 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalardan

15 tanesinde eşlik eden malignite saptandı. Malignite saptanan

hastalardan meme-over kanserli hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular: Çalışmamızda DM/PM tanısı alan hastaların %17 sinde

malignite saptandı. Malignite tanısı konan hastaların dağılımı Meme

kanseri 3, over kanseri 2, nazofarinks kanseri 2, NHL 2, kolon kanseri

2, KLL 2 ve cilt kanseri 2 hasta şeklindeydi. En sık gözlenen malignite

%33 ile meme-over kanseriydi. Meme-over kanser tanılı hastaların en

küçük yaş 23 en büyük yaş 69 olup yaş ortalaması 55.8 idi. Hastaların beşi postmenopozaldi. Tanı alan dört hastada DM, bir hastada PM

birlikteliği vardı. Hastalardan üçü malignite tanısı konduktan sonra,

bir hasta eş zamanlı DM tanısı aldı ve bir hasta önce PM sonra meme

kanseri tanısı aldı. Meme kanseri hastalarının 2’si HR(+) HER2 negatif,

bir hasta HR(-) HER2 pozitif ve bir hasta da triple negatif saptandı.

Over kanseri tanısı alan iki hastada platin dirençliydi. Hastalarda

BRCA mutasyonları saptanmadı. Hastaların hepsi ileri evre ve tedaviye

refrakterdi ve iki hasta takiplerinde exitus oldu.

Sonuç: DM/PM hastalarında en sık gözlenen malignite meme-over

kanserleridir. DM/PM bu hastalarda agresif seyir azalmış sağkalım ile

ilişkilidir.