SARCOMATOID RENAL CELL CARCINOMA NATURAL HISTORY: A MULTICENTER RETROSPECTIVE STUDY


Bayram E.

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.75-76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.75-76
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmamız sarkomatoid RHK’nin doğal seyrini gösteren en

büyük çok merkezli retrospektif araştırmadır

Gereç-Yöntem: Türkiyenin 20 Onkoloji Merekezinden 2010-2020

yılları arasında RHK tanısı ile tedavi ve takip edilen hastaların verileri

geriye dönük olarak değerlendirildi. Sarkomatoid diferansiasyonu

olan RHK tanısı alan 148 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Tanı anındaki ortanca yaş 58 (aralık:19-83) idi.Tümöerler

berrak hücre histolojisi çoğunluk teşkil ediyordu(%62,8). %67,6

hasta orta MSKCC risk grubunda ve %63,5hasta evre 4’dü. En sık

metastaz yeri sırasıyla akciğer (n=89, %60,1), lenf düğümleri (n=70,

%47,3) ve kemik (n=53, %35,8) idi.Sekiz hastada tanı anında, 22

hastada takipte beyin metastazı gelişti.108 hastaya başlangıçta veya

metastaz geliştikten sonra primer cerrahi uygulandı.Hastalar medyan

iki sıra (aralık: 0-6) tedavi aldı. Metastatik hastalığı olan beş hasta farklı

nedenlerle (yaş, performans düşüklüğü, yara iyileşme sorunu vb.)

herhangi bir tedavi almamıştı. Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI) en çok

birinci ve ikinci tedavi hatlarında tercih edilmiştir. Kemoterapi tercih

edilen tüm hastalara gemsitabin bazlı kombine rejimler uygulandı.112

hasta, tedavinin herhangi bir basamağında değişen derecelerde ilaca

bağlı advers olaylar yaşadı. Toplam 18 hasta, tedavi kursu sırasında

en az bir derece 3-4 advers olay yaşadı. İkinci sıra nivolumab, üçüncü

sıra everolimus alan bir hastada evre 4 pnömoni nedeniyle tedavi

kesildi.Medyan takip süresi 20.9 aydı (aralık: 1-162 ay) ve analiz sonunda

85 hasta azaldı. Medyan OS 30.8 aydı (%95 GA: 24.9-36.7).

Birinci basamak tedavide TKİ alan hastalar ile ikinci basamak tedavide

TKİ veya immünoterapi alan hastalar arasında sağkalım açısından

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. OS, TKI alan hastalarda 38.8

ay (p=0.07), immünoterapi alan hastalarda 31.04 ay (p=0.85) idi.

Yüksek MSKCC skoru, %50’nin üzerinde sarkomatoid farklılaşma

oranı, tanı anında evre 4 hastalık ve akciğer metastazı olması OS’yi

etkileyen bağımsız kötü prognostik faktörler olarak belirlendi.

Sonuç: Retrospektif çalışmaların mümkün olmadığı bu nadir tümrölerde

gerçek yaşam verilerinin literatüre bildirilmesi oldukça kıymetlidir.

Anahtar kelimeler: Sarkomatoid, Renal, Karsinom