Söylemin Kapatılma ve Açımlama Savaşımında Edward Snowden


Bulut S.

Etkileşim (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi), no.3, pp.128-140, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Etkileşim (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi)
  • Page Numbers: pp.128-140

Abstract

Today’s society aims to live a life that is consuming everything with the life practices of the culture industry. Even the knowledge has become the object of consumption with only the information dimension. On the other hand, pure knowledge has been transformed into a tool for power to rebuild itself. Since knowledge is a powerful phenomenon that illuminates society about all managerial processes, individuals who have enough knowledge are free to use this information in all kinds of liv-ing spaces and processes. Thus, realizing what is political, they need free and pure knowledge for better governance, human rights and a better hope of democracy. When they understand the political better, they need free and pure knowledge for better management, human rights and a more robust hope for democracy. On the other hand, information can be turned into a great instrument of power for the benefit of all mankind. Global governance mechanisms and actors think that information should be partially freed. According to them, for the welfare of so-ciety, knowledge of the public should be only in the hands of the elite class who holds the managerial mechanisms. Therefore, the original information is reserved. At the same time, where and how this information is accumulated is another topic of discussion. States keep the society and the individual under control, and collect all kinds of data about them with all the means (via digital or other media). Thus, no information that is spoken, written or shared can be personal. While this is the case, discourse actors who share the consciousness that knowl-edge is freedom, engage in the struggle to explain discourse in order people to have unlimited access to information and acquire the necessary knowledge about the realities. Edward Snowden is a good example of this. In this study, the culture created by the digitalization of society and the state, the flow of information in digital environments, the struggle for the establishment, closure and dissemina-tion of discourse are discussed in the case of the Edward Snowden Incident.

Keywords: explanation, Edward Snowden, surveillance, closure, discourse
 

Günümüz toplumu, kültür endüstrisinin yaşam pratikleri ile her şeyi tüketen ve on-dan haz alan bir hayat yaşamak amacındadır. Öyle ki bilgi bile sadece enformasyon boyutuyla tüketimin nesnesi konumuna gelmiştir. Diğer yandan saf bilgi, iktida-rın, kendini yeniden inşa etmek için yararlandığı bir araç haline dönüşmüştür. Bil-gi, toplumu tüm yönetsel süreçler hakkında aydınlatan güçlü bir olgu olduğu için yeterince bilgi sahibi olan bireyler, bu bilgiyi her türlü yaşam alanlarında ve süreç-lerde kullanacakları için özgürleşmektedirler. Böylelikle politik olanın da ayırdına vararak daha iyi yönetim, daha fazla insan hakları ve daha sağlam bir demokrasi umudu için özgür ve saf bilgiye ihtiyaç duyarlar. Tüm insanlığın yararına olan bilgi bir yanıyla büyük bir güç aracına da çevrilebilir. Küresel yönetim mekanizmaları ve aktörleri için bilgi kısmen özgür bırakılmalıdır. Onlara göre toplumun refahı için kamusala dair bilgi sadece yönetim mekanizmalarını ellerinde tutan seçkin sınıfın elinde olmalıdır. Bu nedenle asıl bilgi saklı tutulur. Aynı zamanda bu bilginin nere-den ve hangi yolla biriktirildiği de bir başka tartışma konusudur. Devletler toplu-mu ve bireyi ayırt etmeksizin gözetim altında tutmakta, onlara dair her türlü veriyi elindeki tüm olanaklarla (dijital veya diğer ortamlar aracılığı ile) toplamaktadırlar. Böylelikle konuşulan, yazılan ve paylaşılan hiçbir bilgi kişiye özel kalamamaktadır.Mevcut durum böyle iken bilginin özgürlük olduğu bilincini paylaşan söylem ak-törleri insanların hayatlarına dair bilgiye sınırsız erişimi ve gerçeklikler hakkında gerekli bilgiye sahip olmaları için söylemi açımlama savaşımına girmektedirler. Edward Snowden, bu açımlayıcılara verilebilecek iyi bir örnektir. Bu çalışmada top-lumun dijitalleşmesinin yarattığı kültür ve aldığı hal, bilginin dijital ortamlarda akı-şı, söylemin kurulması, kapatılması ve açımlaması savaşımı Edward Snowden Olayı örneğinde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: açımlama, Edward Snowden, gözetim, kapatılma, söylem