CANAL CONFIGURATION OF MANDIBULAR PREMOLARS IN ÇUKUROVA POPULATION: A CBCT ANALYSIS


Creative Commons License

Duyan H. , Evlice B.

2nd International Meandros Dental Congress, Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.119-124

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119-124

Abstract

Objectives: Aim of this study was to evaluate anatomy of root canal system and number of root-canals of permanent mandibular premolar teeth using images from cone-beam computed tomography (CBCT) scans.

Methods: In this retrospective, observational study, mandibular right/left and first/second premolars of 97 patients who were screened with CBCT for various reasons in Cukurova University Faculty of Dentistry were examined. Evaluated parameters were age, gender, number of roots, number of canals and canal configuration (Vertucci’s classification). Pearson chi-square test and independent sample t-test were used for statistical analysis. Significance level was determined as p= 0. 05.

Results: A total of 311 mandibular premolars including 154 first premolars and 157 second premolars were examined in 97 patients (54 female, 43 male; average age was 38. 9 ± 16. 83. ). It has been shown that 147 (95. 5%) of the first premolar and 137 (87. 3%) of second premolar were single rooted. Most common canal configuration was type I for both first and second premolar (77, 9%- 77%). Single canal outcome was observed in 140 (90. 9%) of first premolar and 132 (84%) of second premolar. For all premolar teeth, there was no significant relationship between root/canal number and gender.

Conclusions: In anatomy of mandibular premolar root/canal system, significant differences may be encountered that may complicate endodontic treatment. This study showed that mandibular premolar have a high rate of single root and single canal and a large proportion of type I configuration.

Keywords: CBCT, mandibular premolar, Vertucci’s classification

Amaç: Bu çalışmanın amacı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) taramalarından elde edilen görüntüler kullanılarak daimi mandibular premolar dişlerin kök/kanal sistemi anatomisini ve kök/kanal sayısını değerlendirmektir.

Yöntem: Retrospektif, gözlemsel bir çalışma olarak planlanan bu araştırmada, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran ve çeşitli nedenlerle KIBT taraması yapılmış 97 hastanın mandibular sağ ve sol birinci ve ikinci premolar dişleri incelendi. Değerlendirilen parametreler; yaş, cinsiyet, kök sayısı, kanal sayısı ve kanal konfigürasyonu idi (Vertucci sınıflandırması). Analizler için bağımsız örneklem t-testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p=0. 05 olarak belirlendi.

Bulgular: Yaş ortalaması 38, 9±16, 83 olan, 54’ü kadın, 43’ü erkek 97 hastada 154’ü birinci premolar, 157’si ikinci premolar olmak üzere 311 mandibular premolar diş incelendi. Birinci premolarların 147’sinin (% 95, 5), ikinci premolarların ise 137’sinin (% 87, 3) tek köklü olduğu gösterilmiştir. En yaygın kanal konfigürasyonu hem birinci hem ikinci premolarlar için tip I idi (% 77, 9-% 77). Birinci premolarların 140’ında (% 90, 9) ikinci premolarların ise 132’sinde (% 84) tek kanal ile sonlanım gözlendi. Tüm premolar dişler için kök/kanal sayısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Sonuç: Mandibular premolar kök/kanal sistemi anatomisinde endodontik tedaviyi zorlaştırabilecek önemli farklılıklara rastlanabilmektedir. Bu çalışma, mandibular premolarların yüksek oranda tek köke, tek kanala ve büyük oranda tip I konfigürasyona sahip olduklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: KIBT, mandibular premolar, Vertucci sınıflandırması