Abdominal extragenital endometriosis: single centre experience


Creative Commons License

Rencüzoğulları A. , Erdoğan K. E. , Sarıtaş A. G. , Topal U., Akçam A. T. , Ulku A., ...Daha Fazla

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.655-659, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 43
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17826/cumj.370849
  • Dergi Adı: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.655-659

Özet

Amaç: Endometriozis reprodüktif çağdaki kadınlarda sık görülmekle birlikte ekstragenital olarak prezente olduğunda önemli klinik sorunlara yol açan bir hastalıktır. Bu çalışmada semptomatik ekstragenital yerleşimli intraabdominal endometriozis olgularıyla ilgili klinik deneyimimizi sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2003 ile Aralık 2015 tarihleri arasında değişik endikasyonlar sebebiyle opere edilen ve nihai histopatojik incelemesinde endometriozis olarak rapor edilen olgular değerlendirildi. Hastaların demografik özelliklerinin yanısıra klinik prezentasyonları, lokalizasyonları, yapılan cerrahiler ve takip süresi içindeki rekürens oranları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmamızda histopatolojik olarak konfirme edilmiş 778 endometriozis tanısı almış hastalar retrospektif olarak incelendi. 32 (%4.1) olguda ekstragenital abdominal yerleşim mevcut olup, hastaların tamamı semptomatik idi. Hastaların ortalama yaşı 36 (26-49)ve vücut kitle indeksi 24 (17-41) idi. Hastaların başvuruesnasındaki en sık semptomları karın ön duvarda ele gelenkitle (n:13 %40.6) ve kronik tekrarlayan abdominal/pelvikağrı (n:9, %28.1) şeklindeydi. Abdominal ekstragenitalendometriozisli olguların %22’sinde (n=7) klinik tanısıpreoperatif dönemde konmuştu. Yapılan operasyonlar isekarın ön duvarından kitle eksizyonu, (n=14, %43.8 ),apendektomi (n=5,%15.7), pelvik kitle eksizyonu(n=6,%18.8), anterior rezeksiyon (n=3,%9.4), sağhemikolektomi (n=2,%6,3), laparotomi ile birlikte ürinerstentleme (n=2,%6,3) idi. Eksizyon yapılan olgularıntamamında cerrahi sınırlar intakt idi. Ortalama 42 aylıktakip süresinin sonunda 6 olguda (%18.7) nüks izlendi.
Sonuç: Endometriozis, ekstragenital tutulum sebebiylereproduktif dönemde değişik nedenlere bağlı olarakabdominal cerrahi planlanan kadınlarda ayırıcı tanıdadüşünülmelidir. Komplet cerrahi eksizyonun yansıra rates in cases diagnosed pre- or intraoperatively as endometriosis.