Diş Hekimliği Öğrencilerinin Radyolojik Anatomi Bilgi Düzeylerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi


Duyan Yüksel H.

UDEG 2. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 February 2024, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Cone beam computed tomography (CBCT) has gained increasing popularity in recent years due to its advantages such as relatively low radiation, increased spatial resolution, and thin slices.

Objective: This study aimed to evaluate the radiological anatomy knowledge levels of dental students using CBCT images.

Methods: Çukurova University Faculty of Dentistry students (3rd, 4th and 5th grades) were included in this study on a voluntary basis. Multiple-choice and short-answer questions were prepared based on CBCT images. Significant bone structures in the maxillofacial region and paranasal sinuses were marked in different planes. Additionally, students were asked to identify the plane of each image. The questions were delivered via Google Forms. The relationships between categorical variables were evaluated using the chi-square test (p<0.05).

Results: The sagittal plane was the most accurately identified, while the coronal plane was the least accurately identified. The cervical vertebra, orbit, condyle, and mandible had the highest correct identification rates, while the coronoid process, hyoid, and temporal bone had the lowest correct identification rates, respectively. The correct identification rates of the paranasal sinuses were in the following order: maxillary, frontal, ethmoid, and sphenoid sinuses. There was no significant relationship between the examined radiological anatomical structures and gender or class level.

Conclusion: CBCT is a three-dimensional imaging method increasingly used in dentistry. Accurately discerning anatomical structures is possible with a good understanding of radiological anatomy. This study emphasizes the need to enhance the knowledge levels of dental students regarding CBCT.

Keywords: Anatomy, cone beam computed tomography, dental student, radiology.

Giriş: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT), nispeten düşük radyasyon, artan uzaysal çözünürlük ve ince dilimler gibi avantajlarından dolayı son yıllarda giderek artan bir popülerlik kazanmıştır.

Amaç: Bu çalışmada diş hekimliği öğrencilerinin radyolojik anatomi bilgi düzeylerinin KIBT görüntüleri kullanılarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Bu çalışmaya Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri (3., 4. ve 5. sınıflar) gönüllülük esasına göre dahil edildi. KIBT görüntüleri esas alınarak çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorular hazırlandı. Maksillofasiyal bölgedeki önemli kemik yapılar ve paranazal sinüsler farklı düzlemlerde işaretlendi. Ayrıca öğrencilerden her görüntünün düzlemini tanımlamaları istendi. Sorular Google Forms aracılığı ile iletildi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi (p<0,05).

Bulgular: Sagital düzlem en doğru şekilde tanımlanan, koronal düzlem ise en az doğru tanımlanan düzlemdi. Servikal vertebra, orbita, kondil ve mandibula en yüksek doğru tanımlama oranlarına sahipken, koronoid proçes, hyoid ve temporal kemik en düşük doğru tanımlama oranlarına sahipti. Paranazal sinüslerin doğru tanımlama oranları şu sıradaydı: maksiller, frontal, etmoid ve sfenoid sinüsler. İncelenen radyolojik anatomik yapılar ile cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında anlamlı bir ilişki yoktu.

Sonuç: KIBT diş hekimliğinde kullanımı giderek artan üç boyutlu bir görüntüleme yöntemidir. Anatomik yapıları doğru bir şekilde ayırt etmek radyolojik anatominin iyi anlaşılmasıyla mümkündür. Bu çalışma diş hekimliği öğrencilerinin KIBT ile ilgili bilgi düzeylerinin arttırılması ihtiyacını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, diş hekimliği öğrencisi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, radyoloji