Comparison of Color Change of 3-D Printing Resin Materials and Composite Resin Exposed to Various Coloring Agent


Batmaz S. G.

Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Eklemeli İmalat Kongresi , Adana, Turkey, 18 - 19 March 2022, pp.53-54

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.53-54

Abstract

Background. The aim of this in vitro study is to evaluate and compare the color change that occurs when

composite resin and 3-D printing resins are exposed to various coloring agents for 1 week.

Methods. Three different resins were used in this study; composite resin A2 (Solare-X, GC, Tokyo, Japan), Photopolymerize Permanent Resin A2 (Permanent CB resin, Formlabs, Germany), and Photopolymerize Tempo- rary Resin A2 (Temporary CB resin, Formlabs, Germany). A file in STL format containing a cylinder with a diam- eter of 5 mm and a thickness of 2 mm was prepared. With this file format, samples were prepared using permanent and temporary resins at 50 micron resolution on a 3D printer (Formlabs Form 3 Printer, Germany). The samples were washed with 99% isopropyl alcohol in Form Wash (Formlabs, Germany). Then, it was polymerized at 60oC for 20 minutes in a Form Cure (Formlabs, Germany) device. Composite resins were prepared using a 5 mm diam- eter, 2 mm thick metal mold and polymerized using an LED light device (VALO Ultradent, South Jordan, UT). A total of 60 samples were prepared, with 5 samples in each group. After polishing (TOR VM, Moscow, Russia), the samples were randomly divided into groups. The initial color values of all samples were measured using a spectro- photometer (Vita Easyshade V). The samples were storaged in four different liquids for 1 week. Color measurement was repeated 24 hours after the coloring process was completed. All color measurements were made according
to CIE (L*a*b*) on a white background. SPSS 25.0 program (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for statistical analysis of the data. Kolmogorov-Smirnov test was used to analyze the normality of the data and Kruskal-Wallis H Test was used for one-way analysis of variance. Significance level was determined as p<0.05.

Results. Statistically significant color changes occurred between restorative materials in all liquids used as col- oring solutions. Among the samples kept in coffee and wine, the most color change was observed in the compos- ite resin samples. Among the samples kept in solution containing effervescent tablets, the most color change was observed in the temporary resin samples, while the least color change was observed in the composite resin samples.

Conclusion. In this study, color stability of permanent resin samples was found to be better than composite resin samples.

Amaç. Bu in vitro çalışmanın amacı, kompozit rezin ve 3-D rezin materyallerin, 1 hafta boyunca çeşitli renk-

lendirici ajanlara maruz kaldığında meydana gelen renk değişimini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

Metot. Bu çalışmada üç farklı reçine kullanılmıştır; kompozit reçine A2 (Solare-X, GC, Tokyo, Japonya), Fotopolimerize Daimi Rezin A2 (Daimi CB rezin, Formlabs, Almanya) ve Fotopolimerize Geçici Rezin A2 (Ge- çici CB rezin, Formlabs, Almanya). 5 mm çapında ve 2 mm kalınlığında silindir içeren STL formatında bir dosya hazırlandı. Bu dosya formatı ile 3-D yazıcıda (Formlabs Form 3 Yazıcı, Almanya) 50 mikron çözünürlükte daimi ve geçici rezinler kullanılarak örnekler hazırlanmıştır. Örnekler, Form Wash (Formlabs, Almanya) içinde %99 izopro- pil alkol ile yıkandı. Daha sonra Form Cure (Formlabs, Almanya) cihazında 60oC’de 20 dakika polimerize edildi. Kompozit rezinler 5 mm çapında, 2 mm kalınlığında bir metal kalıp kullanılarak hazırlandı ve bir LED ışık cihazı (VALO Ultradent, South Jordan, UT) kullanılarak polimerize edildi. Her grupta 5 örnek olmak üzere toplam 60 örnek hazırlandı. Polisaj işleminden sonra (TOR VM, Moskova, Rusya) örnekler rastgele gruplara ayrıldı. Tüm ör- neklerin başlangıç renk değerleri, bir spektrofotometre (Vita Easyshade V) kullanılarak ölçülmüştür. Örnekler dört farklı sıvıda 1 hafta süreyle bekletildi. Renklendirme işlemi tamamlandıktan 24 saat sonra renk ölçümü tekrarlandı. Tüm renk ölçümleri beyaz zemin üzerinde CIE’ye (L*a*b*) göre yapıldı. Verilerin normallik analizi için Kolmogo- rov-Smirnov testi, tek yönlü varyans analizi için Kruskal-Wallis H Testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.

Bulgular. Renklendirme solüsyonu olarak kullanılan tüm sıvılarda restoratif materyaller arasında istatistiksel olarak anlamlı renk değişiklikleri meydana geldi. Kahve ve şarapta bekletilen örnekler arasında en fazla renk deği- şimi kompozit rezin örneklerinde görülmüştür. Efervesan tablet içeren solüsyonda bekletilen örneklerde en fazla renk değişimi geçici rezin örneklerinde, en az renk değişikliği ise kompozit rezin örneklerinde gözlenmiştir.

Sonuçlar. Bu çalışmada, daimi rezin örneklerinin renk stabilitesinin kompozit rezin örneklerine göre daha iyi olduğu bulunmuştur.