Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Fiziksel Aktiviteye Yönelik Kullanılan Farklı Terapi Yöntemlerinin İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması


Atılgan E. D. , İnce G.

5th INTERNATIONAL ACADEMIC SPORTS RESEARCH CONGRESS, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13

Abstract

Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Fiziksel Aktiviteye Yönelik Kullanılan Farklı Terapi Yöntemlerinin İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Elif Dilan Atılgan1                   Gonca İnce1

 

1Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Adana

ÖZET

Giriş ve Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal alanlarda ortaya çıkan, iletişim ve etkileşimdeki yetersizlikler, sınırlı, yineleyici davranışlar, ilgiler veya etkinlikler ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. OSB’de hem medikal tedavi hem de tedaviyi destekleyici yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de fiziksel aktivitelerdir. Çalışmanın amacı, OSB’de fiziksel aktiviteye yönelik kullanılan farklı terapi yöntemlerini incelemektir.

 

Yöntem: Bu araştırma, betimsel bir analiz çalışmasıdır. Çalışmada 2016 yılından, 2021 yılı Eylül ayına kadar yayınlanmış olan OSB’de fiziksel aktiviteye yönelik kullanılan farklı terapi yöntemlerinin araştırıldığı tam metin çalışmalar incelenmiştir. OSB’de sıklıkla karşılaşılan terapi yöntemleri (Tomatis,Mindfullness, Sherborne ve Duyu Bütünleme) çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada; PubMed, Google Scholar ve ERIC veri tabanları ve “Otizm”, “Tomatis Eğitimi”, “Mindfulness Eğitimi”, “Sherborne Eğitimi” “Duyu Bütünleme Eğitimi” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Anahtar kelimeler hem İngilizce hem de Türkçe dillerde taranmıştır.

Bulgular: OSB’de kullanılan bu farklı terapi yöntemlerini içeren fulltext 70 çalışmaya ulaşılmıştır. Tomatis terapisinin OSB’li bireylerde uygulandığı 2 araştırmada; bu yöntemin, OSB’ye eşlik eden bulguları önemli ölçüde iyileştiren bir müdahale olduğu belirtildi. Mindfulness temelli terapilerin OSB’li bireylerde uygulandığı 34 araştırmada; terapinin kaygı, depresif belirtiler, ruminasyon ve OSB belirtilerini azalttığı ve genel ruh halini iyileştirdiği vurgulandı. Sherborne terapisinin OSB’li bireylerle çalışıldığı 3 araştırmada, terapinin oyun yönlü olması nedeniyle iletişim ve psikomotor gelişimi güçlendirdiği belirtildi. Duyu Bütünleme Terapisi’nin OSB’li bireylerde uygulandığı 31 araştırmada ise OSB’ye eşlik eden davranış bozukluklarında düzelme, duyu-motor ve dil becerilerinde gelişme olduğu ayrıca sosyal becerilerde de bakıcı yardımında azalma olduğu bildirildi.

Sonuç: OSB’li bireylerin sosyalleşmesinde daha çok Sherborne eğitiminin etkili olabileceğini; Tomatis, duyu bütünleme ve mindfulness eğitimlerinin ise daha çok OSB’ye eşlik eden davranış problemlerinde etkili olabileceğini söyleyebiliriz.

 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Tomatis terapi, Mindfulness terapi, Sherborne terapi, Duyu bütünleme terapisi

ABSTRACT

Investigation of Different Therapy Methods for Physical Activity in Autism Spectrum Disorder: A Descriptive Analysis Study

Elif Dilan Atılgan1, Gonca İnce1

1 Çukurova University, Faculty of Sports Sciences, Adana

 

Introduction and Purpose: Autism Spectrum Disorder (ASD) is defined as a neurodevelopmental disorder that manifests itself with inadequacies in communication and interaction, limited, repetitive behaviors, interests, or activities that occur in social areas. Both medical treatment and supportive treatment methods are used in ASD. One of these methods is physical activities. The aim of the study is to examine different therapy methods used for physical activity in ASD.

Materials and Methods: This research is a descriptive analysis study. In the study, full-text studies investigating different therapy methods used for physical activity in ASD, which were published from 2016 to September 2021, were examined. Study; It includes the examination of 70 studies obtained by scanning the keywords "autism", "Tomatis", "Mindfulness", "Sherborne" and "Sensory Integration" in PubMed, Google Scholar and ERIC databases in English and Turkish.

Findings: In 2 studies in which Tomatis therapy was applied to individuals with ASD; It was stated that this method is an intervention that significantly improves the findings accompanying ASD. In 34 studies in which mindfulness-based therapies were applied to individuals with ASD; It was emphasized that the therapy reduced anxiety, depressive symptoms, rumination and ASD symptoms and improved general mood. In 3 studies in which Sherborne therapy was studied with individuals with ASD, it was stated that the therapy strengthened communication and psychomotor development due to its play-oriented nature. In 31 studies in which Sensory Integration Therapy was applied to individuals with ASD, it was reported that there was improvement in behavioral disorders accompanying ASD, improvement in sensory-motor and language skills, and a decrease in caregiver assistance in social skills.

Conclusion: According to the results of the studies in the literature, Sherborne education may be more effective in the socialization of individuals with ASD; We can say that Tomatis, sensory integration and mindfulness trainings can be more effective in behavioral problems accompanying ASD.

Keywords: Autism, Tomatis therapy, Mindfulness therapy, Sherborne therapy, Sensory integration therapy