COMPARISON OF THE SOME ENZYME ACTIVITIES IN FOLLICULAR FLUID SAMPLES WITH OVUM AND WITHOUT OVUM


Creative Commons License

DİKMEN N. , YAŞAR Ü., ÜRÜNSAK İ. F. , YILMAZ N. , LEVENTERLER H.

Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2015, vol.40, no.1, pp.212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 40
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212

Abstract

Objective: Human follicular fluid results from granulosa, theca cell secretion and
from capillary diffusion. Some biochemical characteristics of the follicular fluid
may play a role in oocyte quality, potential of fertilization, embryo development.
Our aim was to determine activities of alkaline phosphatase (ALP), alanine
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase
(LDH), level of glucose in follicular fluid samples of in vitro fertilization (IVF)
patients and possible contribution to development of ovum.
Material and Methods: Ethical approval was obtained from the Ethics
Committee of the Cukurova University. Follicular fluid samples (stored at
-20 ?C) of the 31 patients (age :25-40) undergoing IVF treatment were used.
Samples with ovum called (+) group (n=8), without ovum (-) group (n=8).
Enzyme activities, glucose levels were measured spectrophotometrically.
Results: Enzyme activities Mean±SD (min-max) U/L: ALP 83,3 ±27,82(41-188),
ALT 3,8 ±1,91(0,8-8,7), AST 6,0 ± 2,19(1,7-10), LDH 76,7 ±45,66(20-182),
glucose mg/dl 68,8 ± 21,9 (31,8-116). Ovum (+) and (-) groups: ALP; 86,75
±20,3(63-128), 82,5±18,7(55-109), ALT; 3,0 ±1,56(0,8-5,2), 4,8 ±2,60(1,7-8,7),
AST; 7,1 ± 2,96(2,6-4,3), 6,2 ±1,54(4,3-8,7), LDH; 105 ±35,65 (60,5-141,5),
93 ±55,77(32,5-141,5), glucose mg/dl 70,9±18,87 (50-93) 74,3±23,48(45-116).
Conclusion: There was a positive correlation (r=0,892; p<0,005), between ALT
and glucose in the ovum (+) group. There was a negative correlation (r=-0,755;
p=0,05) between ALT and AST in the ovum (-) group. There was a correlation
between ALP and AST in all parameters (r=-0,646; p=0,009). We think that amino
acid levels should be added to evaluate the enzymes and glucose, for investigation
of ovum development and success of IVF.
Keywords: Follicular fluid, IVF, enzyme, glucose

Amaç: İnsan foliküler sıvısı, granüloza ve teka hücre sekresyonu ile kapiller
difüzyonun ortak bir ürünüdür. Folikül sıvısının bazı biyokimyasal özellikleri,
oosit kalitesi ve oositin fertilizasyon potansiyeli ile embriyo gelişiminin
değerlendirilmesinde önemli rol oynayabilmektedir. Bu çalışmada, in vitro
fertilizasyon (IVF) tedavisine alınan hastaların folikül sıvı örneklerinde alkalen
fosfataz (ALP), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST),
laktat dehidrogenaz (LDH) aktiviteleri ve glukoz düzeyini saptayıp oosit
oluşumundaki olası katkılarının belirlenmesi hedeflendi.
Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Etik Kurulu kararı doğrultusunda
planlanan bu çalışmada, Kadın Has. ve Doğum AD Üremeye Yardımcı
Tedavi Merkezi’nde tedaviye alınmış hastaların (n=31, yaş aralığı: 25-40),
-20 ?C’de saklanmış olan folikül sıvıları kullanıldı. Aynı örneklerde, ovum
içerenler (+) (n=8), ovum bulunmayanlar da (-) (n=8) olarak iki gruba ayrıldı.
Enzim aktiviteleri ve glukoz düzeyi spektrofotometrik olarak ölçüldü.
Bulgular: Örneklerde enzim aktiviteleri Ort±SD (min-maks)U/L: ALP
83,3 ±27,82(41-188), ALT 3,8 ±1,91(0,8-8,7), AST 6,0 ± 2,19(1,7-
10), LDH 76,7 ±45,66(20-182), glukoz mg/dl 68,8 ± 21,9 (31,8-116).
Oosit (+) ve (-) gruplarda değerler sırasıyla: ALP; 86,75 ±20,3(63-128),
82,5±18,7(55-109), ALT; 3,0 ±1,56(0,8-5,2), 4,8 ±2,60(1,7-8,7), AST; 7,1
± 2,96(2,6-4,3), 6,2 ±1,54(4,3-8,7), LDH; 105 ±35,65 (60,5-141,5), 93
±55,77(32,5-141,5), glukoz mg/dl 70,9±18,87 (50-93) 74,3±23,48(45-116).
Sonuç: Ovum (+) grupta, ALT ile glukoz arasında pozitif bir korelasyon varken
(r=0,892; p<0,005), diğer parametrelerde korelasyon belirlenememiştir (p>0,05).
Ovum (-) grupta, ALT ile AST arasında negatif korelasyon bulunmuştur (r=-
0,755; p=0,05). Diğer parametrelerde yalnızca ALP ile AST arasında korelasyon
belirlenmiştir (r=-0,646; p=0,009). Enzimlerin glukoz ile ilişkilerinin yanı sıra
amino asit düzeyleri de eklenerek ovum gelişimi ve IVF başarısındaki olası
etkilerinin ileri çalışmalarla irdelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Folikül sıvısı, IVF, enzim, glukoz