Geriatrik Populasyonda B2 Mikroglobulin Yüksekliği İnflamatuar Belirteç ve Kırılganlık Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?


Bayram E.

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 20th – 23rd MAY 2021, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.1173-1178

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1173-1178
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Yaşlı populasyonda serum B2M düzeyinin akut enfeksiyöz ve inflamatuar hastalıklarla ilişkisi, diğer inflamatuar belirteçlerle karşılaştırılarak etkinliğinin belirlenmesi ve kırılganlığın değerlendirilmesinde bir belirteç olup olmadığının saptanması amacıyla planlanmıştır. GİRİŞ: B2M yüksekliğinin geriatrik hastalarda önemli bir mortalite belirteci olduğu epidemiyolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca kronik inflamatuar hastalıklar, akut enfeksiyonlar, ve yaşlı popülasyonda kırılganlık artışı, hematolojik malignitelerin tedavi ve progresyonunda önemli bir belirteçtir. Çalışmamızda da bu doğrultuda B2M seviyesi, inflamasyon ve kırılganlık skoru değerlendirilmiştir. MATERYAL VE METOD Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye polikliniğine 2012-2013 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri 29 erkek ve 52 bayan olmak üzere toplam 81 hasta alındı. Hastalar Serum B2M seviyesinin inflamasyonla ilişkisini değerlendirmek için; romatoid artrit (kronik inflamatuvar hastalık), osteoartrit (kronik non-inflamatuvar hastalık), akut enfeksiyon ve sağlıklı bireyler şeklinde 4 gruba ayrıldı. Akut enfeksiyon grubundaki hastalar, akut olarak saptanan idrar yolu enfeksiyonu, sellülit, yumuşak dokuenfeksiyonu; sinüzit, akciğer enfeksiyonu vs. olan hastalar idi. Tüm hastalara Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen SF-36 (Short Form) kısa form-36 adlı sağlık anketi ve geriatri hastalarında genel durumu ölçen CFS (Clinic Frailty Scale) Genel Kırılganlık Skoru uygulandı. B2 mikroglobulin; ferritin, CRP, TSH, Procalsitonin (PCT), tam idrar tetkiki, İnterlökin-1(İL-1) , İL-6, Tümör Nekroz Faktör-alfa(TNF-alfa) seviyeleri çalışıldı. BULGULAR: Çalışmaya alınan hastalar; akut enfeksiyonu olan hastalar (22 hasta, % 27,2), osteoartriti olan hastalar (20 hasta, % 24,7) , Romatoid Artriti olan hastalar (20 hasta, % 24,7), sağlıklı kontroller (19 hasta,% 23,4) olmak üzere 4 ana grupta katagorize edildi. B2M düzeylerine göre RA grubu ile OA grubunun laboratuar verileri karşılaştırdığında, RA grubunun B2M düzeyi ortalaması 4,37±1,05 mg/L ve OA grubunun B2M düzeyi ortalaması ise 3,53±0,90 mg/L olarak saptanmış ve bu fark istatistik olarak da anlamlı bulunmuştur (p=0.007). Genel olarak RA grubu ile OA grubunu karşılaştırdığımızda B2M düzeyi, ESH, CRP, PCT, ferritin, GGT, IL-1, IL-6, TNF-Alfa, hassas eklem sayısı (HES) ve CFS değeri RA grubunda; OA grubunun değerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanında RA grubunun SF-36 değeri ortanca 61,2 (52,2-78,2) ve OA grubunda ortanca 74,4 (59,4-83,4) olarak hesaplanmıştır. RA grubu SF-36 değerleri, OA grubu değerlerine göre istatistik olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,002). B2M, CRP, ferritin, GGT, HES, CFS değerleri sağlıklı kontrol grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. Bunun yanında sedimantasyon, prokalsitonin, IL-6 değerleri AE ve RA gruplarında SS’e göre daha yüksekken; OA grubu ile SS grubu arasında bu değerler açısından istatistiksel olarak bir fark saptanmamıştır.SONUÇLAR: B2M düzeyini toplam 81 hastada incelediğimizde B2M yaş, CRP, sedim, prokalsitonin, BK, ferritin, HES, IL-6, TNF alfa, CFS ile pozitif korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Bununla birlikte B2M hemoglobin, htc, Fe/TİBC (TSAT), D-vitamini, HDL, albümin ve SF36 ile negatif korelasyon gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. B2M düzeyi yükseldikçe hastanın yaşam kalitesinin azaldığı korelasyon testi ile gösterilmiştir. Yaş, IL-6, TNF-alfa değişkenlerinin arttığı ve SF-36‟nın düşük olduğu durumlarda B2M düzeyinin yükseldiği bulunmuştur. Akut enfeksiyon grubu ile sağlıklı hastaları karşılaştırdığımızda inflamatuar belirteçlerden CRP, IL-6, sedimantasyon, BK, ferritin, prokalsitonin, TNF-alfa düzeyi ile birlikte B2M düzeyi de yüksek saptanmıştır. Benzer şekilde RA’lı hasta grubunu inflamatuar belirteçler açısından OA ve sağlıklı grup ile karşılaştırdığımızda; ESH, CRP, prokalsitonin, ferritin, GGT, IL-1, IL-6, TNF-Alfa ile birlikte B2M düzeyi de yüksek saptanmıştır. Çalışma sonuçlarımız serum B2M seviyesinin kırılganlığı göstermede en az SF36 ve CFS skoru kadar değerli olduğunu desteklemektedir