İMMÜN KONTROL NOKTA İNHIBITÖRLERINE BAĞLI PULMONER TOKSISITEYI (IRAE-PN) NE KADAR TANIYORUZ ?


Bayram E.

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.57-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.57-58
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: irAE-PN’in gelişme sürecinin altta yatan hastalıkla, kullanılan

mono-kombine ICI ile veya diğer hangi faktörlerle değiştiğini

incelemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: ÇÜ Tıp F. Tıbbi Onkoloji BD’nda ICI tedavisi

alan 90 hasta prospektif kohort düzeninde incelendi. Hastaların tamamı

PA-akciğer grafisi, semptomu olan hastaların tamamı toraks

tomografisi(BT) ile radyolojik olarak değerlendirildi. irAE-PN dışı nedenleri

ekarte etmek için burun sürüntüsü, balgam kültürü, kan kültürü

gibi belirteçler kullanıldı. ICI tedavisi başlanması sonrası irAE-PN

gelişme süreleri median hafta olarak hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya 22’si kadın, 68’si erkek 90 ICI kullanan hasta

alındı. Median yaş: 57 (20-84). Çalışmaya 28 malign melanom, 20

akciğer kanseri, 10 renal hücreli karsinom, 9 Hodgkin Lenfoma, 7 hepatoselüler

karsinom, 5 NHL, 5 mezotelyoma, 2 baş-boyun tümörü,

birer kolon kanseri, osteosarkom, prostat kanseri ve testis kanseri hastası

alındı. 69 hasta nivolumab, 9 hasta pembrolizumab, 5 hasta ipilimumab,

4 hasta atezolizumab, 3 hasta nivolumab-ipilimumab kombine

tedavisi almaktaydı. Hastaların tümüne akciğer grafisi, semptomatik

olan 66 hastaya toraks BT incelemesi yapıldı. 17/90(%18) hastada

irAE-PN saptandı. Hastalarda irAE-PN, 6/90 (%6)’sı grad 1, 7/90 (%7)

grade 2, 3/90 (%3) grade 3, 1/90 (%1) grad 4 (exitus)şeklindeydi.

irAE-PN saptanan hastalar 14/69(%20) nivolumab, 2/4(%50) atezolizumab,

2/5(%40) ipilimumab, 1/9(%11) pembrolizumab almaktaydılar.

Kombinasyon alan hastalarda irAE-PN görülmedi. Altta yatan

hastalıklara göre dağılımı ise 5/17(%29) akciğer kanseri, 4/17(%23)

malign melanom, 3/17(%17) hodgkin lenfoma, 2/17(%11) mezotelyoma,

1/17(%5) hepatoselüler karsinom, 1/17(%5) testis kanseri ve 1/17(%5) NHL şeklindeydi. irAE-PN görülme medyan süreleri; atezolizumab

6,5 hf (3-10), ipilimumab 36 hf (20-52), nivolumab 12,5 hf

(6-90), pembrolizumab 7 hf olarak saptandı.

Tartışma ve Sonuçlar: irAE-PN, nadir bir yanetki olarak bildirilse

de yakın izlendiğinde nadir olmadığı, erken yönetimi ile fatal komplikasyonunun

nadir olduğu görüldü. irAE-PN dışlama tanısıdır, enfeksiyon

ve altta yatan malignite(özellikle akciğer kanseri) dahil olmak üzere

alternatif tanıların dışlanması gerekmektedir. Biz bu çalışmamızda

spesifik olarak ICI’lerin pnömonitis gelişme sürelerini, yüzdelerini ve

gradelemelerini vurguladık.

Anahtar kelimeler: immün kontrol noktası, irAE-PN, pnömotoksisite