Havuç Yapraklarının Silolanabilme Olanaklarının Belirlenmesi


Creative Commons License

CİNLİ H., DURU A.

1. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1526-1531

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1526-1531
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

This study was conducted to determine the possibility of ensiled with different additives of daucus carrot leaf extracts.In the study, the carrot leaf extracts by the addition of 0 % (control), 6 % wheat, 6 % corn and 0.5 % formic acid was made ensiling under laboratory conditions. 56-day period at the end of ensiling, nutrient contents, pH, ammonia nitrogen and sensory analysis of those silages were determined.According to the obtained results, the differences observed between the groups in terms of dry matter, pH and ammonia nitrogen values were not statistically significant(P>0.05). Crude ashes, acid detergent fiber (ADF)and pH values of the control group were higher than the other groups (P<0.01).Neutral detergent fiber (NDF)value of corn silage made by adding 6% to carrot leaves was low (P<0.05).The quality classes are obtained according to the sensory analysis of silage, the control group and 0.5% formic acid added to the group of "medium", while in other groups "Satisfactory" is determined.

As a result, the carrot leaves byadding 0.5% formic acid or 6% wheat was concluded that silage can be done.

 

Keywords:Carrot leaf extract,silage, nutrient, sensory analyze.

Bu çalışma, havuç yaprağının farklı katkı maddeleri ile silolanabilme olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, havuç yapraklarına % 0 (kontrol), % 6 buğday, % 6 mısır ve % 0.5 düzeyinde formik asit ilave edilerek laboratuvar koşullarında silolama yapılmıştır. 56 gün süren silolama dönemi sonunda silajlara ait besin madde içerikleri, pH, amonyak azot ve duyusal analizleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, gruplar arasında kuru madde, ham protein ve amonyak azot değerleri bakımından görülen farklılıklar önemli bulunmamıştır (P>0.05).Kontrol grubunun ham kül, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve pH değerleri diğer gruplara göre yüksek bulunmuştur (P<0.01). Havuç yapraklarına % 6 mısır ilave edilerek yapılan silolama ile nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF) değeri düşük bulunmuştur (P<0.05). Silajların duyusal analizlerine göre elde edilen kalite sınıfları, kontrol grubu ve % 0.5 formik asit ilave edilen gruplarda “orta” iken diğer gruplarda “Memnuniyet Verici” olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak, havuç yapraklarının % 0.5 formik asit veya % 6 buğday ilave edilerek silolama yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havuç yaprağı, silaj, besin madde, duyusal analiz.