Paget’s Disease of the Bone: A Case Report


Creative Commons License

Duyan H., Evlice B.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1126

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1126
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Backround: Paget’s disease (osteitis deformans) wasfirst described by Paget in 1877. It is usually a chronic and regional disease of bones, but there are also forms that involve skeletal system. It has a variable geographical distribution worldwide and its incidence increases with age. Visible in every area of skeleton but pelvis, axial skeleton, skull and weight-bearing long bones are more frequently affected. In this case report, we present clinical and radiological findings of a patient with radiopaque appearance in the left mandible anterior, corpus and ramus. Case: 41 year old paget patient, who applied to the Cukurova University Faculty of Dentistry to have his wisdom tooth extraction, had no symptoms other than pain. Extraoral examination revealed mild expansion of left mandible corpus and deviation of left side asymmetry. Intraoral examination revealed left mandibular lingual expansion, periodontal problems in all teeth and gingival recessions. Cone-beam computed tomography (CBCT) examination of patient revealed diffuse radiopaque areas extending to anterior, corpus and ramus of left mandible and giving the appearance of cotton wool. An impacted premolar tooth was observed horizontally in the mandibularsymphysisregion and an impacted molar tooth was observed vertically at the base of left mandible corpus of patient. It was found that the impacted molar tooth pushed down mandibular nerve. It is contemplated that the be ‘impacted teeth’ may be due to the presence of dense bone around it. Result: Paget’s disease of bone is most common bone disease after osteoporosis in the elderly. The most common complications are; pathologic fractures, bone deformities, degenerative arthritis, hearing loss, basilar invagination, nerve compression, cord compression, osteosarcoma and heart failure in patients with severe bone involvement. Paget’s disease can cause cranial nerve entrapment, hearing loss, skeletal deformities and chronic pain. Therefore, early diagnosis and treatment are important.

Amaç: Paget hastalığı (osteitis deformans) ilk olarak 1877 yılında Paget tarafından tanımlanmıştır. Genellikle kemiklerin kronik ve bölgesel bir hastalığıdır ancak iskelet sistemini yaygın tutan formları da mevcuttur. Dünya çapında değişken bir coğrafi dağılıma sahiptir ve görülme sıklığı yaş ile artmaktadır. İskelette her bölgede tutulum olabilir fakat pelvis, aksiyel iskelet, kafatası ve ağırlık taşıyan uzun kemikler daha sık etkilenir. Bu vaka raporunda sol mandibula anterior, korpus ve ramusta radyoopak görünüm veren bir paget olgusunun klinik ve radyolojik bulguları sunulmaktadır. Olgu Tanımlanması: Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’ne 48 nolu dişini çektirmek için gelen, paget hastalığı tanısı konmuş 41 yaşındaki erkek hastanın anamnezinde ağrı şikayeti dışında herhangi bir semptom yer almadı. Ekstraoral muayenede sol mandibula korpusta hafif ekspansiyon ve sol tarafa deviasyon gösteren asimetri gözlendi. İntraoral muayenede sol mandibula lingual bölgede ekspansiyon, dişlerin tamamında periodontal problemler ve gingival çekilmeler belirlendi. Hastanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) incelemesinde sol mandibula anterior, korpus ve ramusa kadar uzanan ve atılmış pamuk görünümü veren diffüz radyoopak alanlar izlendi. Hastanın mandibula simfisiz bölgesinde horizontal konumda bir adet premolar diş ve sol mandibula korpusun basis bölgesinde vertikal konumda bir adet molar diş gömülü olarak tespit edildi. Gömülü molar dişin mandibular siniri inferior yönde ittiği belirlendi. Dişlerin gömülü kalmasının, etrafındaki dens kemik mevcudiyetinden kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Sonuç: Kemiğin paget hastalığı ileri yaş grubunda osteoporozun ardından en sık görülen kemik hastalığıdır. En sık görülen komplikasyonlar; patolojik kırık, kemik deformiteleri, dejeneratif artrit, işitme kaybı, baziller invajinasyon, sinir kökü basıları, kord kompresyonu, ciddi kemik tutulumu olan olgularda kalp yetmezliği ve osteosarkomdur. Kraniyal sinir basısı, işitme kaybı, iskelet deformiteleri ve kronik ağrıya yol açabileceği için erken tanı ve tedavi önemlidir.