Kamu Spotu Örnekleminde Medyada Kadına Şiddetin Alımlanması


Creative Commons License

ELPEZE ERGEÇ N. , ZATERİ İ.

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.381-387

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.381-387

Özet

Bu çalışma, medyada sunulan mesajlardan kamu spotları bağlamında kadın ve şiddet mesajının içeriğinin incelenmesinden çok, televizyon ve çevrim içi araçlardaki iletilerin nasıl alımlandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Feminist teorinin ve feminist araştırmacıların medya merkezli çalışmaları arasında alımlama çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Hall (2005) “dolaşım ve alımlama, televizyonda ‘u?retim su?reci’ anlarıdır ve belli sayıda yapılanan ve dolayımlanan ‘geribesleme’ yoluyla, kendisi de üretim sürecine yeniden dahil edilir” der. Çalışmada, yöntem olarak Stuart Hall’ın kuramı ile uyumlu biçimde medya içeriğinin izleyiciler üzerinde bir alımlama çalışması gerçekleştirilmektedir. Alımlama analizi izleyiciyi homojen bir bütün olmaktan çok, birçok deneyimin bir araya gelişiyle oluşan bir farklılıklar zemini olarak kabul eder. İzleyiciyi temel alarak yapılan bu araştırmada amaçlı örneklem yöntemi ile kadını şiddetin temel öznesi olarak konumlandırması nedeniyle “8 Mart ve 8 Kadın” (2013) kamu spotu seçilmiştir. Bu çalışmada kadına yapılan şiddetin gerçek dünyada değil, kurgusal dünyada yüz yüze bırakıldığında izler kitlede oluşturduğu anlam ve medya üzerindenşiddetin yaygınlaştırılması incelenmiştir. Çalışmada veriler, iki ayrı odak grup çalışması aracılığıyla toplanmıştır. Her gruba kamu spotu izletilerek çalışmanın amacı kapsamında sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın sonunda izlerkitle tarafından kamu spotundaki şiddet temasının yarattığı anlamlara ulaşılmıştır. İki farklı homojen gruptan oluşan odak grupların aynı mesaja ilişkin alternatif okuma yapabildikleri gözlemlenmiştir.

This study aims to reveal how messages in the television and online devices are perceived rather than investigating the content of messages regarding women and violence in the sense of Public Service Announcements(PSA) among many others in the media. Of all the media-based studies by feminist theory and feminist researchers, reception studies hold a prominent place. Hall (2005) states that “circulation and reception are moments of production process in television, and they are reintroduced into the production process through a number of structured and mediated feedback.” In this study, how the audience perceives the content of media has been examined via a method in accordance with Stuart Hall’s theory. Reception analysis considers the audience as a compilation of differences formed by plenty of experiences rather than regarding it as a homogenous whole. For this audience-based study, purposeful sampling was employed to select ‘8 March & 8 Women’ (2013) as the PSA to be examined due to the fact that it places women as the main object of violence. This research studies the meaning that violence against women—not in the real world, but in the fictional one—creates in the minds of viewers, and the dissemination of violence through use of media. Data collection has been realized with two separate focus group study. Each group was supposed to answer several questions in accordance with the aim of this study after watching the PSA. At the end of the research, meanings created in the minds of viewers by the theme of violence in the PSA were determined. Consisting two different homogenous groups, focus groups were identified to attribute different meanings to the same message.