Yerel Üretimlerin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Örnek Bir Uygulama


Creative Commons License

Kazan H., OKTAY F., RENÇBER Ö. F.

1. International Davras Congress, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.630-643

  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.630-643

Özet

Toplumsal kalkınma, refah artırıcı i şlemler, toplumun yaşam kalitesini yükseltme bilinci, küreselleşen dünyada gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Bölgesel kalkınmalar, bütünün parçaları olduğu için, toplumun ulusal refah ve kalkınmasının temelini oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan küresel ısınma, üretim ve hizmet alanlarında toplumun refahını artırmak için devletleri yeni projeler hazırlamaya zorlamaktadır. Devletler, bu çerçevedeki projelerin etkin yönetimi için yerel ve bölgesel yönetimleri devreye sokarak uygulamaya çalışmaktadırlar. Yerel ve bölgesel yönetimlerin çalışmalarına bakıldığında, örneğin tarım alanında, Türkiye’deki gelişmelerin de bu eksende devam ettiği gözlemlenmektedir.  Bu çalışmada; ulusal ve yerel bazda fıstık üretiminin bölgesel kalkınmaya etkileri araştırılarak ülkenin kalkınmasında fıstık üretiminin katkıları bölge bazında analiz edilmiştir.  Analizin konusu:  1. Fıstık üreticileri bölgede ne kadar kişiye istihdam sağlamaktadır?  2. Bölge halkının gelir düzeyine fıstık üretiminin katkısı nedir?  3. Fıstık üretiminin ulusal kalkınmaya katkısı nedir? Çalışmayla ilgili veriler, Gaziantep Ticaret Odasına (GTO) kayıtlı i şletmelerle yüz yüze görüşülerek ve GTO fıstık üreticileri kayıtlarından sağlanmıştır. Analizin açıklanmasında ilişki testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Güney Doğu Anadolu bölgesinde fıstık üretiminin bölgesel kalkınmaya ve dolayısıyla ülke kalkınmasına önemli katkıları olduğu yönündedir.