Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Matematik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Kaygı Kaynaklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

NURLU Ö., ETİ İ.

Eurasian Education & Literature Journal, vol.1, no.4, pp.28-37, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine the mathematics anxiety levels of pre-service elementary education teachers and to investigate the sources of their mathematics anxiety. This study was conducted with 150 pre-service elementary school teachers. In order to gather data, ‘Mathematics Anxiety Rating Scale: Short Form’ (Baloglu, 2010) was applied to the pre-service teachers. Additionally, interviews were carried out five pre-service teachers. In the analysis of gained quantitative data, descriptive statistics were used. Furthermore, the interview data were analysed by conducting qualitative analytic methods. Results demonstrate that, pre-service teachers’ mathematical anxiety level average was between ‘never feel anxious’ and ‘very rarely feel anxious’. However, six pre-service teachers’ anxiety level were at ‘feel anxious’. Five of them were voluntary for conducting semi-structured interviews. According to interviews, the sources of these teachers’ mathematical anxiety was determined by parent-teacher attitudes, inadequate study on mathematics, examination of their mathematical knowledge, lack of confidence, and the importance of mathematics in education system. 

Bu çalışmanın amacı temel eğitim öğretmen adaylarının (sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği) matematik kaygı düzeylerini belirlemek ve matematik kaygılarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden toplam 150 öğretmen adayıyla yürütülen bu çalışmada, öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerini belirlemek için Matematik Kaygısını Derecelendirme Ölçeği: Kısa Form (Baloğlu,2010)kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen nicel verilerin betimsel analizleri yapılmıştır. Temel eğitim öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri ortalamalarının “hiç kaygılanmam” ile “çok az kaygılanırım” arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak öğretmen adaylarından altısının kaygı düzeyinin “kaygılanırım” düzeyinde olduğu belirlenmiş ve beş gönüllü öğretmen adayı ile matematik kaygılarının kaynaklarına ilişkin yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler nitel verilerin içerik analizi yapılmış ve buna göre öğretmen adaylarının matematik kaygılarının kaynaklarını, öğretmen-aile tutumları, matematiğe yetersiz çalışma, matematik bilgisinin sorgulanması, güven eksikliği ve matematiğin eğitim sistemindeki yeri olarak belirtmişlerdir.