Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi


ARSLAN S., VURSAVUŞ K. K.

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, no.2, pp.245-254, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The objective of this study was to determine the physical and mechanical properties of three almond varieties (Ferragnes, Ferradual, Guara). Significant differences were found amongst the three varieties in terms of principle diameters, geometric mean diameter, sphericity, surface area, volume and mass. Moisture content and loading axes had significant effect on rupture strength (P<0.01) for Ferragnes variety. The effect of moisture content and compression axis (P<0.01) and the effect of moisture content-compression axis interaction (P<0.05) were also found to have significant effect on energy requirement. Duncan’s multiple range tests showed that power needed for rupture was different in each of the three compression axes (P<0.05). Hard shell rupture strength was not statistically different for Ferragnes and Ferradual. It was found that moisture conditioning is necessary for an easy rupture of the shells along with lateral loading for cracking. Kernel rupture strength for Ferragnes was found to be greater than the other two. Almond kernel cracking tests suggested that rupture strength is higher for Ferragnes variety compared to the other two varieties. The greatest power was required by Ferragnes with 0.0081 W, followed by Ferradual and Guara, respectively with 0.0054 W and 0.0065 W.

Bu çalışmada, üç badem çeşidinin (Ferragnes, Ferradual ve Guara) bazı fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Üç badem çeşidinde de; uzunluk, genişlik, kalınlık, geometrik ortalama çap, küresellik, yüzey alanı, hacim ve kütle değerleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Ferragnes çeşidinde, nem içeriği ve yükleme ekseni, kırılma dayanımları üzerinde %1 (P<0.01) önem düzeyinde etkili bulunmuştur. Nem içeriği ve sıkıştırma ekseni ile (P<0.01) nem içeriği x sıkıştırma ekseni interaksiyonunun da (P<0.05) enerji gereksinimleri üzerinde istatistiksel olarak etkili olduğu belirlenmiştir. Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre, badem kabuklarının kırılması için gereksinim duyulan gücün üç yükleme ekseninde de farklılıklar gösterdiği (P<0.05) sonucuna varılmıştır. Çeşitler arası fark incelendiğinde ise, sert kabuk dayanım direnci açısından Ferragnes ve Ferradual çeşitleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Ferragnes çeşidinin mekanik dayanımına ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde, kabuk kırılmalarının kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için nem koşullandırılmasının yapılması ve düşey eksen boyunca sıkıştırma işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ferragnes çeşidinin iç badem mekanik direnci diğer iki çeşitten daha yüksek ölçülmüştür. Ayrıca, iç bademlerin kırılması için gereksinim duyulan güç miktarları da Ferragnes, Ferradual ve Guara çeşitleri için sırasıyla; 0.0081 W, 0.0054 W ve 0.0065 W olarak hesaplanmıştır.