Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Gebelik Öncesi Doğum Korkularını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi


AVCIBAY VURGEÇ B., ONAT KÖROĞLU C., YAMUKLURLU S. B., GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.14, no.4, pp.413-422, 2021 (Scopus) identifier identifier

Abstract

Background: Pre-pregnancy fear of childbirth is generally seen as a sociocultural phenomenon discussed in the context of medicalization of labor. This fear caused by various factors can be experienced by men as well as women. Objective: The aim of the study is to determine the factors affecting pre-pregnancy fears of childbirth a group of youth's enrolled in health education. Methods: This study is a descriptive and cross-sectional design. The target population of the study was 1st and 4rd class midwifery and nursing students who enrolled in a public university in the south of Turkey at the Faculty of Health Sciences. The study was conducted with 387 students according to the number of participants determined by the sample size calculation. The data were collected with personal information form and the Pre-Pregnancy Fear of Birth Scale. Indipendent t test, one-way ANOVA were used to compare dependent and independent variables, and multiple linear regression analysis was used to determine the relationship between dependent and independent variables. Results: The average age of the participants is 20.59 ± 1.75. The mean score of the youth's fear of birth scale was 39.77±9.84. Most of the participants stated that they would prefer vaginal delivery. Worries about the severity of pain, inadequate coping skills, unpredictable risks, concerns about body image, and negative birth stories were predictive factors for the participants who stated that they would prefer vaginal delivery. Conclusion: Although they have enrolled health education, youth's have moderate pre-pregnancy fear of childbirth. Determination and resolving this fears before step into parenthood is important for positive health outcomes. It is recommended that a purposeful teaching plan for improving the attitudes of midwifery and nursing students on this issue positively due to the necessity of consulting roles.

Giriş: Gebelik öncesi doğum korkusu, genellikle doğumun tıbbileştirilmesi bağlamında tartışılan sosyokültürel bir olgu olarak görülmektedir. Çeşitli faktörlerin sebep olduğu bu korkuyu kadınlar kadar erkeklerde deneyimleyebilir. Amaç: Çalışmanın amacı sağlık alanında eğitim alan bir grup gencin gebelik öncesi doğum korkularını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Araştırmanın evreni, Türkiye'nin güneyinde bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde kayıtlı 1. ve 4. sınıf ebelik ve hemşirelik öğrencileridir. Örneklem büyüklüğü hesaplaması ile belirlenen katılımcı sayısına göre 387 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Veriler kişisel bilgi formu ve Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği ile toplanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin karşılaştırılmasında indipendent t test, one way ANOVA, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbiri ile ilişkisisin belirlenmesinde ise çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.59 ± 1.75’tir. Gençlerin doğum korkusu ölçek toplam puan ortalaması 39.77±9.84’tür. Katılımcıların büyük çoğunluğu vajinal doğumu tercih etmiştir. Ağrının şiddeti ile ilgili kaygılar, yetersiz baş etme becerisi, öngörülemez riskler, beden imajına yönelik kaygılar ve olumsuz doğum hikayeleri vajinal doğumu tercih edeceklerini ifade eden katılımcılar için doğum korkusunu yordayıcı faktörlerdir. Sonuç: Sağlık eğitimi almış olmalarına rağmen, gençlerin gebelik öncesi orta derecede doğum korkusu vardır. Ebeveynliğe geçmeden önce bu korkuların belirlenmesi ve çözülmesi, olumlu sağlık sonuçları için önemlidir. Danışmanlık rolleri gereği ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin bu konudaki tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesi için hedefli bir eğitim planlaması önerilmektedir