FERTILITY OBTAINED FROM SYNCHRONIZED GOATS DURING THE REPRODUCTIVE PERIOD AND İTS ECONOMIC DIMENSION


Demir P., Eşki F.

1st. INTERNATIONAL СUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS, 9 - 11 October 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Fertility Obtained From Synchronized Goats During the Reproductive Period and its Economic Dimension

Animal breeding is an economic activity, and it is necessary to increase production and efficiency at minimum cost for the profitability of the enterprises. In goat breeding, obtaining a large number of offspring on a regular basis is the main goal in increasing the profitability of the enterprise. In this study conducted in this regard, the effects of long (12 days) and short-term (7 days) use of vaginal sponges containing progesterone (medroxyprogesterone acetate; MAP) in hair goats during reproductive period on fertility and its economic dimensions were evaluated. In the study, a total of 300 healthy female hair goats that gave at least one birth in a commercial goat farm were used. Goats were divided into 3 groups as short-term progesterone-supplemented ovsynch (GI, n = 100), long-term progesterone (GII, n = 100), and the control group without any application (GIII, n = 100). When fertility was evaluated in the study, it was 63% (63/100) in GI, 75% (75/100) in GII, and 60% (60/100) in GIII without synchronization. While the rate of twinning in the synchronized groups was 63% (63/100) in GI, it was 85.3% (64/75) in GII, and this rate was as low as 33.3% (20/60) in the non-synchronized GIII. On the other hand, unlike the others, it was determined that there were triple births at a rate of 14.7% in GII, and the difference between the groups in terms of twin births was found to be statistically significant in the chi-square analysis conducted (P <0.01). According to the number of kids, the economic income obtained in the synchronization groups selected in a 100-head goat farm was calculated as 100.800 TL in GI (126 goats in total; 800 TL / goat), 128.800 TL in GII (161 goats in total; 800 TL / goat). In GIII, the economic income was determined as 64.000 TL (80 goats in total; 800 TL / goat). As a result, in this study, it was determined that the fertility obtained with different synchronization applications was higher than the goats with natural insemination, and it significantly increased the business profitability.

Keywords: Oestrus synchronization, fertility, economic income, business, goat 

Hayvancılık ekonomik bir faaliyet olup, işletmelerin karlılığı için üretim ve verim artışının, minimum maliyetle yapılması gerekmektedir. Keçi yetiştiriciliğinde de düzenli olarak, çok sayıda yavru elde etmek işletmenin kârlılığını artırmada temel amaçtır. Bu bakımdan yapılan bu çalışmada üreme sezonundaki kıl keçilerinde progesteron (medroxyprogesterone acetate; MAP) içeren vaginal süngerlerin uzun (12 gün) ve kısa süreli (7 gün) kullanımlarının döl verimi üzerindeki etkisi ve ekonomik boyutu değerlendirildi. Çalışmada, ticari bir keçi çiftliğinde en az bir doğum yapmış, sağlıklı, toplam 300 dişi kıl keçisi kullanıldı. Keçiler kısa süreli progesteron destekli ovsynch (GI, n=100), uzun süreli progesteron (GII, n=100), herhangi bir uygulama yapılmayan kontrol grubu (GIII, n=100) olarak 3 gruba ayrıldı. Çalışmada döl verimleri değerlendirildiğinde, GI’de %63 (63/100) iken, GII’de %75 (75/100) olup, senkronizasyon uygulanmayan GIII’de bu oran %60 (60/100) olarak belirlenmiştir. Senkronizasyon uygulanan gruplarda ikizlik oranı ise GI’de %63 (63/100) iken, GII’de %85.3 (64/75) olup, senkronizasyon uygulanmayan GIII’de bu oran %33.3’e (20/60) düşmüştür. Bununla birlikte GII’de diğerlerinden farklı olarak %14.7 oranında üçüz doğumların olduğu belirlenmiş olup, yapılan ki-kare analizinde gruplar arasında ikiz doğumlar arasındaki farkın istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Oğlak sayısına göre 100 başlı bir keçi işletmesinde seçilen senkronizasyon gruplarında elde edilen ekonomik gelir GI’de 100.800 TL (toplam 126 adet oğlak; 800TL/oğlak başına), GII’de 128.800 TL (toplam 161 adet oğlak; 800TL/oğlak başına) olarak hesaplanmıştır. GIII’de ise ekonomik gelir 64.000 TL (toplam 80 adet oğlak; 800TL/oğlak başına) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada farklı senkronizasyon uygulamaları ile elde edilen döl veriminin, doğal aşım uygulanan keçilere göre yüksek olduğu ve işletme karlılığını önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Östrüs senkronizasyonu, Döl verimi, Ekonomik gelir, İşletme, Keçi