Limited Şirketlerde Payın Haczi, Rehni ve İntifa Hakkına Konu Olması


Baş S.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.903-940, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Limited şirketlerde pay üzerinde haciz, rehin ve intifa hakkı kurulması mümkündür. Bu hakların ortaklığı ne şekilde etkileyeceği ve sahibine sağladığı faydalar da tartışılması gereken meselelerin başında gelmektedir. Limited şirketlerde payın haczi, TTK m. 133 ile açıkça kanuni düzenlemeye kavuşmuştur. TTK m. 133/I şahıs şirketlerinde hacze ilişkin hususları düzenlerken, m. 133/II’de herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm sermaye şirketlerine dair haciz usulü düzenlenmektedir. Buna göre, bir sermaye şirketinin ortağının alacaklıları, alacaklarını, ortağa düşen kâr payı ve tasfiye payından ve borçluya ait olan çıplak paylar ve kıymetli evraka bağlanmış paylardan da elde edebilirler. TTK m. 600 ise limited şirket payı üzerine rehin ve intifa hakkı tesisi hususunda düzenlemeler içermektedir. Limited şirket payı üzerinde rehin ve intifa hakkı kurulabilmesi için, payın devri için aranan şartların mevcudiyeti gereklidir. Rehin devredilebilir nitelikteki mali hakları kapsamına alırken intifa hakkı mali haklar ve yönetsel hakları da kapsar.

Limited şirketlerde pay üzerinde haciz, rehin ve intifa hakkı kurulması mümkündür. Bu hakların ortaklığı ne şekilde etkileyeceği ve sahibine sağladığı faydalar da tartışılması gereken meselelerin başında gelmektedir. Limited şirketlerde payın haczi, TTK m. 133 ile açıkça kanuni düzenlemeye kavuşmuştur. TTK m. 133/I şahıs şirketlerinde hacze ilişkin hususları düzenlerken, m. 133/II’de herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm sermaye şirketlerine dair haciz usulü düzenlenmektedir. Buna göre, bir sermaye şirketinin ortağının alacaklıları, alacaklarını, ortağa düşen kâr payı ve tasfiye payından ve borçluya ait olan çıplak paylar ve kıymetli evraka bağlanmış paylardan da elde edebilirler. TTK m. 600 ise limited şirket payı üzerine rehin ve intifa hakkı tesisi hususunda düzenlemeler içermektedir. Limited şirket payı üzerinde rehin ve intifa hakkı kurulabilmesi için, payın devri için aranan şartların mevcudiyeti gereklidir. Rehin devredilebilir nitelikteki mali hakları kapsamına alırken intifa hakkı mali haklar ve yönetsel hakları da kapsar.