İskenderun 1. İş Mahkemesi, 2015/983 Esas Nolu Dosyaya Ait Bilirkişi Raporu


Tanır F. , Başer V., Böğrek Y.

Tosyalı Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi, pp.5, Hatay, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Hatay

Abstract

T.C.

İSKENDERUN 1. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Dosya No 

:

2015/983 Esas

Davacılar

:

Ayşe CERRAHLIGİL

Emrah CERRAHLIGİL

Ferhat CERRAHLIGİL

Hülya CERRAHLIGİL

Kemal Eymen CERRAHLIGİL

Kürşad CERRAHLIGİL

Davalı

:

Tosyalı Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi

Kazalı

:

Kemal CERRAHLIGİL

Kaza Tarihi

:

31.07.2015

Kaza Yeri

:

Organize Sanayi Bölgesi Necati Özsoy Cad. Sarıseki No: 12 İskenderun /HATAY

Davanın Konusu

:

Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

Kemal CERRAHLIGİL isimli çalışanın geçirmiş olduğu kazayla ilgili tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının 10.12.2019 tarihli ara kararında “Dosyanın Re'sen seçilecek 2 İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanından 1 doktordan oluşacak bilirkişi heyetine tevdi ile yeniden kusur raporu aldırılmasına” karar verilmiş olup, Mahkemenizin 03.01.2020 tarihli bilirkişi yemin ve teslim tutanağı ile re’sen bilirkişi seçilmemiz üzerine, tarafımıza tevdi edilen dava dosyası ile ilgili rapor tanzim edilmesi istenilmiştir.

          A. OLAY

Organize Sanayi Bölgesi Necati Özsoy Cad. Sarıseki No: 12 İskenderun /HATAY adresinde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işyerinde çalışan Kemal CERRAHLIGİL isimli şahsın 31.07.2015 tarihinde Hadde 1 Bakım bölümüne Hadde işletme işçisi olarak çalışırken  yüksek tansiyon şikayeti sonrasında kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetmesine neden olan iş kazasıdır.  


            D. SONUÇ VE KANAAT

1)                 Olayın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3’üncü maddesi g bendi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri gereği iş kazası olduğuna,

2)                 Kazanın oluşumunda kasıt unsuru bulunmadığına; ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak tedbirlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğuna,

3)                 Raporun C. Kusur Değerlendirmesi bölümünde belirtilen nedenlerden dolayı olayın meydana gelmesinde,

a)        Davalı Tosyalı Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi unvanlı firmanın; işyerinde etkin bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulmaması, kazalının ölçüm sonucunda tansiyonun yüksek olduğu tespit edilmesine rağmen kazalının tansiyonunun düşürülmesi amacıyla herhangi bir ilaç ya da öneride bulunulmaması ve tansiyonu yüksek çıkan kazalının haddehane gibi çalışma koşulları ağır ve sıcak şartlarda çalıştırılmaya devam edilmesi, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almadan iş değişikliği yapması, tansiyon ölçümünün akabinde iş bıraktırılarak kazalının sağlık kuruluşuna gönderilmemesi nedeniyle olayın meydana gelmesinde % 50 (yüzde elli) oranında kusurlu olduğuna,

b)       Kazalı Kemal CERRAHLIGİL’in aklıselim ve tecrübeli biri olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alma konusunda kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmemiş olup sağlık durumuna ilişkin bilgileri gerek işyeri hekimine gerekse işverene iletmeyerek kendi güvenliğini tehlikeye soktuğundan olayın meydana gelmesinde %50 (yüzde elli) oranında kusurlu olduğuna

Olayda başkaca kusuru bulunan kişi ya da kurumun olmadığına Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 16.08.2016-402069/31/İR/31 tarih sayılı İnceleme Raporunda belirtilen kusur oranlarına katıldığımıza dair kanaatimizi belirtir rapordur.

Sayın Hakimliğinizin takdirlerine saygı ile sunulur.  24.02.2020