Gentamisin ile Sıçanlarda Oluşturulan Nefrotoksisite Üzerinde Cyclotrichium Niveum Ekstresinin Koruyucu Etkisi


SEÇİLMİŞ M. A. , Özsayın G. H.

Diğer, ss.94, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Sayfa Sayıları: ss.94

Özet

Gentamisin ile Sıçanlarda Oluşturulan Nefrotoksisite Üzerinde Cyclotrichium Niveum Ekstresinin Koruyucu Etkisi


Aminoglikozit grubu bir antibiyotik olan gentamisin, Gram (-) aerobik bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde terapötik öneme sahiptir. Ancak, oksidatif stresle birlikte ortaya çıkan nefrotoksik yan etkisi gentamisinin klinik kullanımını sınırlamaktadır.
Bu çalışmada, antioksidan etkisiyle bilinen ve endemik bir bitki olan Cyclotrichium niveum’un gentamisinle oluşan nefrotoksisite üzerindeki olası koruyucu etkisi araştırıldı.
İlk olarak, C. niveum’un içeriği analiz edildi ve yapılan kromatografik analizde en yüksek orana sahip olarak “pulegon” maddesi bulundu (% 79,6). Daha sonra, bitkinin etanol ekstresi, su ekstresi ve uçucu yağının antioksidan kapasitesi analiz edildi ve C. niveum’un hem ekstrelerinin hem de uçucu yağının antioksidan aktiviteye sahip olduğu tespit edildi. Son olarak, aşağıdaki şekilde dokuz çalışma grubu oluşturuldu: Kontrol, gentamisin (100 mg/kg; im), gentamisin (100 mg/kg; im) + etanol ekstresi (200 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + etanol ekstresi (400 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + su ekstresi (200 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + uçucu yağ (200 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + uçucu yağ (400 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + pulegon (50 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + pulegon (100 mg/kg; po). Bu ekstreler ve ilaçlar 8 gün boyunca sıçanlara uygulandı.
Gentamisin verilen grupta BUN, serum kreatinin ve MDA düzeylerinde kontrol grubuna kıyasla artış görüldü. Bu artışlar Gentamisin (100 mg/kg; im) + etanol eksresi (200 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + etanol ekstresi (400 mg/kg; po), gentamisin (100 mg/kg; im) + uçucu yağ (200 mg/kg; po) ve gentamisin (100 mg/kg; im) + uçucu yağ (400 mg/kg; po) ile muamele edilen gruplarda tersine çevrildi. Bu bulgular histopatolojik sonuçlarla da desteklendi. Gentamisin (100 mg/kg; im) + pulegon (100 mg/kg; po) verilen grupta, BUN, serum kreatinin ve MDA seviyeleri uçucu yağ grubuna benzer şekilde azaldı. C. niveum’un su ekstresinin, gentamisin kaynaklı nefrotoksisite üzerinde önemli bir etkisi olmadı.
Bu bulgular, C. niveum’un, gentamisinle oluşturulan nefrotoksisite üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkiden pulegonun sorumlu olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Antioksidan tedavi, böbrek yetmezliği, cyclotrichium niveum, gentamisin, nefrotoksisite.

Protective Effect of Cyclotrichium Niveum Extract on Gentamycin-Induced Nephrotoxicity in Rats


Gentamicine, an aminoglycoside antibiotic, has a therapeutic importance in treatment of Gram(-) aerobic bacteria infections. Howewer, clinical use of gentamicine limited by its nephrotoxic side effect which is involved in oxidative stress.
In this study, possible protective effect of Cyclotrichium niveum, an endemic plant which is known as an antioxidant, was investigated on the nephrotoxicity induced by gentamicine. Firstly, content of C. niveum was analyzed and rate of pulegone was found highest (% 79,6). Then, antioxidant capacity of ethanol extract, water extract and esantial oil of C. niveum were analyzed and, it has been found that both the extract and essantial oil of C. niveum have antioxidant activity. Finally, nine groups were performed according to the following groups: Control, gentamicin (100 mg/kg; im), gentamicin (100 mg/kg; im) + ethanol extract (200 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + ethanol extract (400 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + water extract (200 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + essential oil (200 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + essential oil (400 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + pulegon (50 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + pulegon (100 mg/kg; po). Rats were treated with these drugs and subtances for 8 days.
In gentamicin treated group, BUN, serum creatinine and MDA levels were increased when compared with the control. These increases were reversed in groups treated with Gentamicin (100 mg/kg; im) + ethanol extract (200 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + ethanol extract (400 mg/kg; po), gentamicin (100 mg/kg; im) + essential oil (200 mg/kg; p.o), gentamicin (100 mg/kg; im) + essential oil (400 mg/kg; p.o). These findings were supported by histopathological results. In gentamicin (100 mg/kg; im) + pulegon (100 mg/kg; po) group, levels of BUN, serum creatinine and MDA levels were decreased similar to those of essential oil groups. Water extract of C. niveum had not significant effect on the gentamicin-induced nephrotoxicity.
These findings suggest that, C. niveum has a protective effect on nephrotoxicity induced by gentamicin and pulegone may be responsible for this effect.

Key Words: Antioxidant treatment, kidney failure, cyclotrichium niveum, gentamicin, nephrotoxicity.