Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesi’nde antibiyotik kullanımı nokta prevelans çalışması

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 January 2019 - 20 January 2020, pp.1770-1178

Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Post-Op Yara Bakımında Hemşirenin Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019

197 Bruselloz Olgusunun Hematolojik Bulgularının

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.424

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 January 2018 - 20 January 2019, pp.316 Sustainable Development

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ RETROSPEKTİFDEĞERLENDİRİLMESİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18 - 20 January 2019 Sustainable Development

Enfeksiyon Nedeni ile Acil Servise Başvuran Geriyatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 13 - 16 September 2018, pp.81

Herpes Zoster Hastalarının Değerlendirilmesi

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.552

Spondilodiskit Olgularının Değerlendirilmesi

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.343

Gebe Bruselloz Olgu Sunumu

7. EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.199

Atipik Tüberküloz Olgusu: Septik Artrit

7. EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.174-175 Sustainable Development

Kolistin Kullanımına Bağlı Nefrotoksisite ve Nörotoksisite

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.88

Bir Üniversite Hastanesinde Nozokomiyal Burkholderia cepacia Enfeksiyonu: Beş Yıllık Sürveyans

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.23

Bruselloz ve Enflamatuvar Belirteçler: Türkiye’nin Güneydoğusundan Veriler

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.24

Korunabilirdi ama Korunmadı!

7. EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.7, pp.286

Kahramanmaraş’ta Aile Hekimlerince Reçete Edilen Antibiyotiklerin Kullanımına Uyum Düzeyi

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.854-855

Periton Diyalizinde Erken Dönem Kateter Kaybı Nedeni:Pseudomonas Peritoniti

20. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, BAFRA, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018, pp.53

PS-033 Periton Diyalizinde Erken Dönem Kateter Kaybı Nedeni: Pseudomonas Peritoniti

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2018, pp.53

Erişkin still hastalığı olgularının değerlendirilmesi

5. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 14 April 2018, pp.23

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.339

Poliomaviruslar

EKMUD Çukurova Günleri Hatay, Hatay, Turkey, 24 February 2018 Sustainable Development

Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında Metisiline Direncin Yıllara göre değişimi

10. ULUSLARARASI STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 November - 03 December 2017, pp.128-129

Hemodiyaliz Hastasında Kateter İlişkili İntra Atrial Enfekte Trombus

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.151

Böbrek Nakli Hastasında Ertapenem Kullanımına Bağlı Gelişen Jeneralize Konvülsiyon: Olgu Sunumu

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.129

Böbrek Nakli Hastasında Sitomegalovirüs Enfeksyonunun Nadir Bir Prezentasyonu: Aort Anevrizması/Disseksiyonu

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.119

Bir ürogenital myiasis etkeni: Psychoda Albipennis

20. Uluslararası katılımlı ulusal parazitoloji kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.333

Bir ürogenital myiasis etkeni: Pyschoda albipennis

20. Uluslararası katılımlı Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.333

PS/HD-163 HEMODİYALİZ HASTASINDA KATETER İLİŞKİLİ İNTRAATRİYAL ENFEKTE TROMBUS

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, pp.151

PS/RT-119 BÖBREK NAKLİ HASTASINDA ERTAPENEM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN JENERALİZE KONVÜLSİYON: OLGU SUNUMU

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, pp.129

Hemodiyaliz Hastasında Kateter İlişkili İntraatrial Enfekte Trombüs

34. ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, pp.151

MRSA'YA BAĞLI TOPLUM KÖKENLİ KAVİTER PNÖMONİ OLGUSU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18 YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 01 April 2015

Visceral leishmaniasis in southern Turkey 17 adult cases in 14 years

23th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Berlin, Germany, 27 - 30 April 2013

Nadir Görülen Kist Hidatik Vakası: Kemik Kist Hidatiği

EKMUD 2013 BİLİMSEL PLATFORMU, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2013

Akut Lösemiyi Taklit Eden Enfeksiyöz Mononükleoz Vakası

38. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2012

Books & Book Chapters

PROBİYOTİKLER ve İSHAL

in: MİKROBİYATA, KILCI Ali İhsan, OKYAY Ramazan Azim, ATEŞ Selma, ŞAHIN Ahmet Rıza, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.151-160, 2019

Gezgin İshali

in: Gezgin Sağlığı, ŞAHİN AHMET RIZA, ATEŞ SELMA, HAKKOYMAZ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.137-145, 2019

Ceza İnfaz Kurumlarında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Teşhisi, Tedavisi ve Korunma Yöntemleri.

in: Cezaevlerinde Sık Görülen Sağlık Sorunları, Şahin Ahmet Rıza, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.111-118, 2018

Hastalık Yapan Etkenler ve Temel Tanımlar

in: Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji, B.Elçin Yoldaşcan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.13-18, 2016

Hastalık Yapan Etkenler ve Temel Tanımlar

in: Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji, YOLDAŞCAN ELÇİN, Editor, AKADEMİSYEN, Adana, pp.13-18, 2016

Vektör Kaynaklı Hastalıklar

in: Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji, Yoldaşcan ELÇİN, Editor, AKADEMİSYEN, Adana, pp.13-18, 2016