AFETLER, HAYVAN SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK


TEKELİOĞLU B. K.

6. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESS September 22-23, 2023, Ganja / Azerbaijan Azerbaijan State Agricultural University, Ganca, Azerbaijan, 22 - 23 September 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ganca
  • Country: Azerbaijan
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Veterinary disaster science, also known as veterinary disasterology, is a growing area of research that

has gained significant attention in recent years. This increased interest can be attributed to the limited

understanding of the interconnectedness between disasters, animal diseases during disasters, sustainable

animal welfare, public health, and disease control, including zoonoses (diseases that can be transmitted

between animals and humans). Disasters can have adverse effects on both human and animal health, as

well as disrupt daily life. Depending on their severity, disasters can have far-reaching impacts on

societies, including long-term economic and trade consequences. The modern phenomenon of

globalization and its influence on transportation has facilitated faster movement of people and animals.

As a result, population density and frequency have increased in certain regions, and there has been asurge in the trade of animals and animal products. While globalization has brought benefits, it has also

contributed to the spread of diseases and the potential for disease outbreaks. It's important to note that

certain segments of the population are more vulnerable to the impacts of disasters, particularly children,

the elderly, and women. Children under the age of 2 are particularly susceptible to infections during

disaster situations. Organizations like the United Nations (UN) and the World Health Organization

(WHO) have recognized this vulnerability. The focus of this review is aimed at evaluating and observing

animal health, diseases, zoonoses, and veterinary services and related studies in the context of natural

disasters. This involves assessing the impact of disasters on animals, understanding how they affect

veterinary services, and exploring strategies to mitigate these effects. This research is crucial for

developing preparedness plans, response strategies, and recovery efforts in order to safeguard both

human and animal well-being during and after disasters.

Keywords: Animal Health, Disasters, Veterinary Services, Zoonozes.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Hatay,

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olarak 11 ilimizi fiziki olarak ve tüm Ulusu ise

manevi olarak etkileyen Kahramanmaraş deprem felaketleri toplumumuzun her kesiminde derin yaralar

bırakmıştır. Veteriner afet bilimi, son yıllarda gösterilen ilginin giderek arttığı önemli bir araştırma

alanıdır. Bu artan ilgi, doğal afetler ve felaketlerle hayvan hastalıkları, sürdürülebilir hayvan refahı, halk

sağlığı ve hastalık kontrolü arasındaki bağlantının tam olarak incelenmemiş ve istenen seviyede

anlaşılamamış olmasına bağlanabilir. Zoonozlar da dahil olmak üzere hayvanlar ile insanlar ve

hayvanlar arasında bulaşabilen hastalıklar, bu bağlantının anlaşılmasını daha da önemli hale

getirmektedir. Doğal afetler ve felaketler, hem insan hem de hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere

neden olabilir ve günlük hayatı bozabilir. Doğal afet ve yaşanan felaketlerin ciddiyetine bağlı olarak,

ekonomi ve ticaret üzerinde uzun vadeli sonuçlar da dahil olmak üzere toplumları farklı olumsuzluklar

dahilinde etkileri altına alabilirler. Küreselleşme olgusu ve ulaşım üzerindeki etkisi, insan ve hayvan

hareketlerini hızlandırmıştır. Bu süreç sonucunda bazı bölgelerde nüfus yoğunluğu ve sıklığı artmış,

hayvanlar ve hayvansal ürün ticaretinde artış yaşanmıştır. Küreselleşme pek çok fayda getirmiş olsa da

hastalıkların yayılmasına ve salgın hastalıkların potansiyel etkilerine katkıda bulunmuştur. Özellikle

çocuklar, yaşlılar ve kadınlar başta olmak üzere farklı şiddette doğal afetler ve felaketlerin etkilerine

karşı daha savunmasız olan nüfus kesimlerinin bulunduğu kabul edilen bir gerçeklik olarak karşımıza

çıkmaktadır. Özellikle 2 yaş altı çocukların afet ve felaket durumlarında enfeksiyonlara karşı daha

duyarlı oldukları çeşitli rapor ve çalışmalarda bildirilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık

Örgütü (DSÖ) gibi kuruluşlar, bu olumsuz durumu tanımışlar ve eylem planlarına ve hazırlık süreçlerine

dahil etmişlerdir. Bu derlemenin odak noktası, doğal felaketler bağlamında hayvan sağlığı, hastalıklar,

zoonozlar ve veteriner hekimlik hizmetleri ve ilgili çalışmaları değerlendirmeyi ve gözlemlemeyi

amaçlamaktadır. Bu, felaketlerin hayvanlar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi, veteriner hekimlik ve

hayvan sağlığı hizmetlerini nasıl etkilediğini anlamayı ve bu etkileri hafifletmek için stratejileri

araştırmayı ve geliştrimeyi teşvik etmeyi içerir. Bu derlemenin, doğal afetler ve felaketler sırasında ve

sonrasında insan ve hayvan refahını korumak amacıyla hazırlık planlarının oluşturulması, acil eylem

stratejilerinin geliştirilmesi ve iyileşme çabalarının teşvik edilmesi açısından önemli olduğu

düşünülmektedir.