METAVERSE: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES IN TÜRKİYE


Creative Commons License

Güler G., Zeren D.

Akademik Hassasiyetler, vol.11, no.24, pp.599-623, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The Metaverse represents a novel and engaging development in business practices, enjoying increasing popularity among both consumers and enterprises. It illuminates aspects of the internet that were previously unexplored and has begun to attract academic interest. This study seeks to examine the national literature on the Metaverse through bibliometric analysis, utilizing the TR Index and the National Thesis Center (YÖKTEZ). A total of 154 studies, which referenced the term “Metaverse” in their titles, abstracts, or keywords, were selected for the research and underwent bibliometric analysis. The analysis uncovered that the inaugural study on the Metaverse in the national literature appeared in 2021, with subsequent years seeing a growing interest in this area. The terms most frequently associated with the Metaverse in these studies include virtual reality, augmented reality, blockchain, NFT, and digitalization. In addition, the findings offer future research directions by highlighting the research methods, data collection techniques, analysis methodologies, and the publication performance of journals and universities, categorized by year. Future studies are encouraged to consider the Sustainable Development Goals (SDGs) outlined by the United Nations as a framework. The research needs identified in the national literature are grouped into four categories: social and economic development, sustainability, global cooperation and security, and the Metaverse industry alongside new-generation consumers. The purpose of this study is to aid in guiding future research and contributing to the broader literature.
Metaverse tüketicileri ve işletmeleri heyecanlandırarak iş yapış şekillerinde çığır açan bir yenilik olarak gündeme gelen bir kavramdır. Bildiğimiz internetin, bilmediğimiz yönlerine ışık tutan Metaverse, son yıllarda akademik alanda da ilgi görmektedir. Bu çalışmanın amacı, Metaverse alanında ulusal yazında yapılan çalışmaları bibliyometrik analizle incelemektir. Bu amaçla TR Dizin ve Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) taranarak, bu veri tabanlarında yer alan ve başlığında, özetinde veya anahtar kelimelerinde Metaverse kavramı geçen toplam 154 çalışma araştırmaya dahil edilerek bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Sonuçlar, ulusal yazında Metaverse ile ilgili ilk çalışmanın 2021 yılında yapıldığını göstermektedir. İzleyen yıllarda kavramın her yıl yükselen bir ivmeyle araştırıldığı anlaşılmaktadır. Metaverse alanında yapılan çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimeler sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, blok zinciri, NFT, dijitalleşmedir. Sonuçlar ayrıca araştırmaya dahil edilen çalışmalarda sıklıkla kullanılan araştırma yöntemlerinin, veri toplama yöntemlerinin, analiz yöntemlerini ortaya koyarken, dergilerin ve üniversitelerin yayın performansı ve yıllara göre dağılımı gibi alanları da ele alarak gelecek çalışmalara katkı sunmaktadır. Gelecekteki araştırmacıların, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) yol haritası oluşturmada kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda çalışmada ulusal yazında ihtiyaç duyulan araştırma soruları dört başlık altında (toplumsal ve ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik, küresel işbirliği ve güvenlik, Metaverse endüstrisi ve yeni nesil tüketiciler) toplanmıştır. Geliştirilen araştırma sorularıyla gelecekteki çalışmalara ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.