DETERMINATION OF RADIOLOGICAL PARAMETERS THAT EXACERBATE MAXILLARY SINUS PATHOLOGIES: A PILOT STUDY


Creative Commons License

Duyan H.

Izmir Democracy University International Dentistry & Health Congress – IDU-DENT2020, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.407-411

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.407-411

Abstract

Aim: The aim of the present study was to investigate the association between maxillary sinus pathology volume and various radiological parameters

Material and Method: Patients who were underwent dental volumetric tomography (DVT) for any reason between May 2019 and March 2020 were included in this retrospective, observational study. Various radiological parameters (obstructed ostium, apical lesion, concha bullosa, root-canal treatment, impacted teeth, septum deviation, oroantral relationship) were determined using Romexis software. The sequential manual segmentation was performed on the coronal sections to calculate the cortical volume of the maxillary sinus. Semi-automatic segmentation was used by transferring DICOM data to Dolphin 3D software to calculate the ventilation volume of the maxillary sinus. After ventilation volume was subtracted from the cortical volume of the maxillary sinus, the result was divided by the cortical volume of the maxillary sinus and multiplied by 100. Thus, the final maxillary sinus pathology volume ratio was calculated. The results were analyzed with SPSS software package 25.0 (Chicago, IL, USA). Significance level was determined as p<0.05.

Results: The data from 60 maxillary sinuses of 30 patients (mean age: 29.18 ± 7.79) were evaluated. Maxillary sinus pathology volume (mm3) was significantly higher in males (46.17 ± 30.1) compared to females (27.23 ± 17.26) (p=0.005). When the distribution of parameters that can cause maxillary sinus pathology by gender was evaluated, presence of obstructed ostium (p=0.017), apical lesion (p=0.020) and septum deviation (p=0.047) were proportionally higher in men. When the relationships between maxillary sinus pathology volume and various radiological parameters were examined, maxillary sinus pathology volume was higher in the presence of obstructed ostium (p=0.002) and apical lesion (p=0.006). Conclusion: Maxillary sinus pathology was higher in men. Obstructed ostium and apical lesion were important predisposing parameters for maxillary sinus pathology.

Keywords: DVT, Maxillary sinus, Radiological parameter, Sinusitis

Amaç: Bu çalışmanın amacı, maksiller sinüs patoloji hacmi ile çeşitli radyolojik parametreler arasındaki ilişkileri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif gözlemsel çalışmaya Mayıs 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında herhangi bir nedenle dental volümetrik tomografi (DVT) çekilen hastalar dahil edildi. Çeşitli radyolojik parametreler (tıkalı ostium, apikal lezyon, konka bülloza, kök-kanal tedavisi, gömülü dişler, septum deviasyonu, oroantral ilişki) Romexis yazılımı ile belirlendi. Sıralı manuel segmentasyon, maksiller sinüsün kortikal hacmini hesaplamak için koronal kesitler üzerinde gerçekleştirildi. Maksiller sinüsün ventilasyon hacmini hesaplamak için DICOM verilerinin Dolphin 3D yazılımına aktarılmasıyla yarı otomatik segmentasyon kullanıldı. Ventilasyon hacmi, maksiller sinüsün kortikal hacminden çıkarıldıktan sonra, sonuç maksiller sinüsün kortikal hacmine bölünerek 100 ile çarpıldı. Böylece, final maksiller sinüs patoloji hacim oranı hesaplandı. Sonuçlar SPSS yazılım paketi 25.0 (Chicago, IL, ABD) ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.

Bulgular: Otuz hastanın (yaş ortalaması: 29.18 ± 7.79) 60 maksiller sinüsünden elde edilen veriler değerlendirildi. Maksiller sinüs patoloji hacmi (mm3) erkeklerde (46.17 ± 30.1) kadınlara (27.23 ± 17.26) göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.012). Maksiller sinüs patolojisine neden olabilecek parametrelerin cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğinde erkeklerde tıkalı ostium (p=0.017), apikal lezyon (p=0.020) ve septum deviasyonu (p=0.047) varlığı orantılı olarak daha yüksekti. Maksiller sinüs patoloji hacmi ile çeşitli radyolojik parametreler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, maksiller sinüs patoloji hacmi, tıkalı ostium (p=0.002) ve apikal lezyon (p=0.006) varlığında daha yüksekti.

Sonuç: Maksiller sinüs patolojisi erkeklerde daha büyüktü. Tıkalı ostium ve apikal lezyon maksiller sinüs patolojisi için önemli predispozan faktörlerdi.

Anahtar Kelimeler: DVT, Maksiller sinüs, Radyolojik parametre, Sinüzit