Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi


FETTAHLIOĞLU P. , ekici g.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.3, pp.2157-2174, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : e-Journal of New World Sciences Academy
  • Page Numbers: pp.2157-2174

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the self-efficacy beliefs 
toward biology of prospective elementary teachers. The study was done through 
the method of survey. The research was held in the faculty of education of 
primary school teaching program, 1st 2
nd 3
rd and 4th grade students – 482 
students in total. As a means of data collection tool, biology self-efficacy 
scale and biology course attitude scale was used in this study. One-way ANOVA, 
descriptive analysis and Simple Linear Regression Analysis were chosen to 
analyze data. The size of correlation coefficient effect was also calculated. 
Cronbach’s alpha coefficient was calculated in order to establish 
reliabilities of the instruments. Results shows that elementary teacher 
candidates have biology self efficacy belief at the medium level. Attitude 
towards biology course explains 20% of the total variance on self-efficacy 
belief towards biology. It is also observed that self-efficacy belief towards 
biology of 3rd and 4th grade students is deemed to better than self-efficacy 
belief towards biology of 1st and 2nd grade students at the research of this 
study. It is determined that class variable affected self-efficacy towards 
biology (µ=.132) in the middle level at the end of eta-square correlation 
coefficient analysis
Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji öz yeterlik 
inançlarının, biyoloji dersine yönelik tutum ve sınıf seviyesi değişkenleri 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimleme survey yöntemi ile yapılan 
çalışmanın örneklemini sınıf öğretmenliği anabilim dalında 1., 2., 3. ve 4. 
sınıfta kayıtlı toplam 482 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı 
olarak biyoloji öz yeterlik ölçeği (Baldvin, Ebert May & Burns 1999) ve 
biyoloji dersi tutum ölçeği (Arıcak & Ilgaz, 2007) kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde yüzde frekans dağılımlarından, tek yönlü Varyans analizinden, basit 
doğrusal regresyon analizinden ve eta kare korelasyon katsayısı analizinden 
yararlanılmıştır. Araştırmada ayrıca kullanılan ölçeklerin güvenirliğini 
belirlemek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı da hesaplanmıştır. Araştırma 
sonunda, sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji öz yeterlik inançlarının orta 
düzeyde olduğu ve biyoloji dersine yönelik tutumun biyoloji öz yeterlik 
inancına ilişkin toplam varyansın %20’sini açıkladığı görülmüştür. Ayrıca 
araştırmada 3. Ve 4. Sınıf öğretmen adaylarının biyoloji öz-yeterlik inancı 
puanlarının 1. Ve 2. Sınıf öğretmen adaylarının biyoloji öz-yeterlik inancı 
puanlarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eta kare korelasyon katsayısı 
analizi sonunda ise, sınıf değişkeninin biyoloji öz yeterlik inancını orta 
düzeyde etkilediği belirlenmiştir (µ=.132).